DE LA PRI­MUL JOC AL OME­NI­RII LA O INDUSTRIE DE 100 DE MILIARDE DE DOLARI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

este con­si­de­rat pri­mul joc al ome­ni­rii: a fost ju­cat pri­ma oa­ră în Chi­na, în ur­mă cu apro­xi­ma­tiv 3.000 de ani și con­sta în fo­lo­si­rea de pi­e­tre al­be și ne­gre, așe­za­te de către ju­că­tori pe un gră­tar. Jo­cul con­stă în așe­za­rea pi­e­se­lor și încon­ju­ra­rea pi­e­se­lor ad­ver­sa­ru­lui cu pi­e­se­le lor. Re­gu­li­le sunt mai sim­ple de­cât cele fo­lo­si­te în șah, dar, spre de­o­se­bi­re de acesta, un­de ju­că­to­rul tre­bu­ie să ale­a­gă din 20 de mișcări, în ca­zul Go nu­mă­rul aces­to­ra ajunge la 200. Câști­gă­to­rul este greu de sta­bi­lit și mu­lți dintre ju­că­to­rii de top se ba­ze­a­ză pe in­stinct. Jo­cu­ri­le ce do­mi­nă pre­zen­tul sunt însă cele vi­deo, ce se îndre­ap­tă spre o va­loa­re de 100 de miliarde de dolari în 2017, po­tri­vit ce­lui mai re­cent studiu în do­me­niu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.