Shop­ping Cen­ter,

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Gru­pul şi-a înce­put ac­ti­vi­ta­tea pe piaţa locală în 2001, pri­mul proiect pe care l-a dez­vol­tat fi­ind cen­trul co­mer­cial

din ves­tul Ca­pi­ta­lei, la circa 500 de me­tri dis­tan­ţă de A1, pri­ma şi sin­gu­ra au­tos­tra­dă din ţa­ră la acea vre­me. Proi­ec­tul a fost inau­gu­rat în 2003 şi vândut un an mai târziu către fon­dul de investiţii Meinl European Land Li­mi­ted, un hol­ding aus­triac care a anun­ţat atunci că tran­zac­ţia s-a ri­di­cat la apro­xi­ma­tiv 20 de milioane de euro. A do­ua dez­vol­ta­re pe plan lo­cal a fost proi­ec­tul de bi­ro­uri cu o su­pra­fa­ţă de 20.500 de me­tri pă­tra­ţi, aproa­pe de ae­ro­por­tul Bă­neasa. Şi acest proiect a fost de­ja vândut. În 2007, Li­e­bre­cht & wooD a lan­sat proi­ec­tul tot în ves­tul Bu­cu­reş­ti­u­lui, iar în 2008, a des­chis aco­lo pri­mul cen­tru co­mer­cial de tip ou­tlet din România, Fas­hi­on Ho­u­se. O su­pra­fa­ţă de 16.000 mp găz­du­i­eş­te pes­te 70 de re­tai­leri, iar pla­nu­ri­le vi­ze­a­ză ex­tin­de­rea spa­ţi­u­lui cu încă 20.000 mp. Un alt proiect din por­to­fo­li­ul companiei, mo­men­tan intrat în ex­pec­ta­ti­vă, este

care ar ur­ma să ai­bă o su­pra­fa­ţă închi­ria­bi­lă de 88.000 de me­tri pă­tra­ţi. Pentru acest proiect a fost lua­tă în cal­cul o in­ves­ti­ţie de 110 milioane de euro, care ar in­clu­de un cen­tru ou­tlet Fas­hi­on Ho­u­se, un hi­per­mar­ket, o ga­le­rie co­mer­cia­lă, ma­ga­zi­ne de bri­co­laj, mo­bi­lă şi ar­ti­co­le spor­ti­ve. În acest mo­ment în aten­ţia dez­vol­ta­to­ru­lui se află un com­plex re­zi­den­ţial din por­to­fo­li­ul gru­pu­lui, care va avea 5.000 de lo­cu­in­ţe. Proi­ec­tul va fi dez­vol­tat în eta­pe, pe par­cur­sul a circa ze­ce ani, şi va pre­su­pu­ne un vo­lum de investiţii es­ti­mat la circa 300 de milioane de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.