ALIAN ELE I DIFEREN ELE PE CARE ACESTEA LE CREEAZ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ro­ce­sul mo­dern de an­ga­ja­re su­fe­ră de o rup­tu­ră ma­jo­ră, este vor­ba de dia­lo­gul lip­sit de ones­ti­ta­te dintre angajat și an­ga­ja­tor, ex­pli­că, chiar la începutul că­rții lor, Reid Hof­fman, Ben Cas­no­cha și Chris Yeh, iar „Alia­nța“își pro­pu­ne să des­lușe­as­că și să ofe­re so­luții pentru ca re­lația dintre or­ga­ni­zație și angajat să fun­cți­o­ne­ze. Cine sunt cei trei? Reid Hof­fman a înfi­i­nțat în 2003, în su­fra­ge­ria sa, ser­vi­ci­ul de socializare pro­fe­si­o­na­lă Lin­ke­dIn și a fi­na­nțat ul­te­ri­or o se­rie de afa­ceri de suc­ces din Si­li­con Val­ley – Air­bnb, Fa­ce­book, Flic­kr sau Zyn­ga. Ben Cas­no­cha a fost co­la­bo­ra­tor al lui Hof­fman la Lin­ke­dIn, a fon­dat com­pa­nia de e-gu­ver­na­re Com­ca­te Inc. și este so­co­tit unul dintre cei mai in­flue­nți 25 de oa­meni din lu­mea in­ter­ne­tu­lui și a po­li­ti­cii. Chris Yeh este vi­ce­preșe­din­te pe pro­ble­me de mar­ke­ting la PBwor­lks, co­fon­da­tor al Wa­sa­bi și un apro­piat al mai mul­tor companii din teh­no­lo­gie. Cei trei sunt co­nști­e­nți de schim­ba­rea din do­me­ni­ul re­sur­se­lor uma­ne, de tre­ce­rea din epo­ca an­ga­jă­rii pe viață în cea a con­trac­tu­lui tem­po­rar și a lu­cru­lui pe proiect, mai ales din cau­za ex­pe­ri­e­nței pe care au acu­mu­lat-o în Si­li­con Val­ley, un­de com­pa­ni­i­le con­cu­re­a­ză acerb pentru mi­nți­le, dar și pentru loia­li­ta­tea an­ga­jați­lor. Așa că re­zul­ta­tul mun­cii lor este or­ga­ni­zat, de­ta­liat, efi­ci­ent și lă­mu­ri­tor pentru a răs­pun­de ori­că­rei ne­lă­mu­riri pe care o poate avea ci­ne­va in­te­re­sat să con­tru­ias­că nu o sim­plă re­lație angajat - an­ga­ja­tor, ci o alia­nță re­a­lă. Cred că ori­ci­ne va înțe­le­ge acest lu­cru va tra­ge un loz câști­gă­tor.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.