CUM S RECICLEZI MODA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­fă­cu­tul hai­ne­lor era când­va o so­luție pentru cei care cu greu reușe­au să-și cum­pe­re hai­ne noi. Astă­zi, pro­ce­deul se nu­mește re­ci­cla­re și se poartă la ca­se­le de mo­dă. Cum mu­lți cli­e­nți sunt ate­nți la im­pac­tul asu­pra me­di­u­lui pe care îl are îmbră­că­min­tea pe care o cum­pă­ră, cre­a­to­rii de mo­dă înce­ar­că să-i atra­gă cu pro­du­se care do­ve­desc gri­jă pentru me­di­ul încon­ju­ră­tor. Da­că, de exem­plu, Karl La­ger­feld a pre­zen­tat într-o co­le­cție re­cen­tă o ro­chie con­fe­cți­o­na­tă din ta­laș, alți cre­a­tori pre­fac hai­ne ve­chi în ar­ti­co­le noi. Com­pa­nia Re/Do­ne, fon­da­tă în 2014, fo­lo­sește în cre­ați­i­le sa­le je­a­nși Le­vi’s, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Re/Do­ne se mândrește cu fap­tul că adu­nă je­a­nși care alt­fel ar fi ajuns la groa­pa de gu­noi pe care îi cu­răță bi­ne cu o can­ti­ta­te de apă mai mi­că de­cât cea fo­lo­si­tă în pro­du­ce­rea de la zero a unei noi pe­re­chi, după care re­fo­lo­sește ma­te­ria­lul pentru cre­ații noi. Tot cu

Pde­ni­mul de je­a­nși se joa­că și Bliss and Mis­chi­ef, care ori aran­je­a­ză la co­man­dă pe­re­chi de blu­gi vin­ta­ge, ori con­fe­cți­o­nea­ză din pe­ti­ce de je­a­nși ve­chi unii noi in­spi­rați de mo­de­le pur­ta­te când­va de ve­de­te.

Lon­gJo­ur­ney a lan­sat ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re re­a­li­za­te din uni­for­me mi­li­ta­re ne­fo­lo­si­te și vându­te de ar­ma­tă, de­nim și uni­for­me spor­ti­ve, pe care le com­bi­nă cu ma­te­ria­le noi. Un alt nu­me atras de po­si­bi­li­tăți­le de ex­pri­ma­re ar­tis­ti­că pe care i le ofe­ră pre­fa­ce­rea ve­chi­lor hai­ne este ne­po­tul ce­le­bru­lui Ral­ph Lau­ren, Greg Lau­ren, acesta lu­crând în spe­cial cu uni­for­me mi­li­ta­re și pu­lo­ve­re de de cașmir. Și bi­ju­ti­e­rii sunt atrași de ide­ea de a da o nouă viață unor ma­te­ria­le ve­chi, așa cum o ara­tă Marc Au­clert, care a lu­crat în trecut pentru Cha­nel și De Be­ers. Au­clert cre­e­a­ză bi­ju­te­rii noi din mo­ne­de an­ti­ce gre­cești și in­ta­lii ro­ma­ne pe care le mon­te­a­ză în aur, încon­ju­ra­te de dia­man­te sau ru­bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.