LUP SUB ACOPERIRE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Într-un tă­râm ma­gic înde­păr­tat, pe o pa­jiște li­niști­tă, o tur­mă de oi du­ce un trai fă­ră gri­ji. Pro­ble­me­le încep însă să apa­ră în mo­men­tul în care o hai­tă de lu­pi se in­sta­le­a­ză în apro­pi­e­re. Din do­ri­nța de a-și de­mon­stra abi­li­tăți­le de con­du­că­tor și res­pon­sa­bi­li­ta­tea, tână­rul Grey, suc­ce­so­rul hai­tei, ape­le­a­ză la tru­cu­ri­le ma­gi­ce ale unei vră­ji­toa­re neînde­mâna­ti­ce și se tran­sfor­mă, din greșe­a­lă, în ber­bec. Împă­rțit între fa­mi­lia de lu­pi și tur­ma de oi care l-a adop­tat, Grey tre­bu­ie să gă­se­as­că o ca­le să adu­că pa­cea în ți­nut, dar și să-și re­ca­pe­te iden­ti­ta­tea. Film de ani­mație amu­zant, cu per­so­na­je co­lo­ra­te și sim­pa­ti­ce, „Un lup prin­tre oi“are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din ța­ră pe 22 apri­lie, în va­rian­ta du­bla­tă în lim­ba ro­mână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.