MEGATENDIN E, SAU |NCERCAREA DE A INTUI SCHIMB RILE VIITORULUI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ac par­te din ca­te­go­ria puțin­pe­si­miști­lor, a ce­lor care au învățat să se între­be întâi da­că ce­va fun­cți­o­nea­ză și apoi să se bu­cu­re că ce­va-ul ace­la exis­tă. În acest spi­rit, pe­ri­oa­da de en­tu­ziasm de după că­de­rea co­mu­nis­mu­lui m-a ți­nut des­tul de puțin și n-am cre­zut ni­cio se­cun­dă că în 1989 am ajuns la ca­pă­tul is­to­ri­ei. Mat­hew Bur­rows, un fost am­ba­sa­dor al Sta­te­lor Uni­te la ONU, în pre­zent di­rec­to­rul Con­si­li­u­lui Atlan­tic, un think-tank în do­me­ni­ul afa­ce­ri­lor in­ter­nați­o­na­le ce reu­nește ex­pe­rți din do­me­ni­i­le po­li­tic, eco­no­mic și de se­cu­ri­ta­te din Europa și SUA, vor­bește în „Vi­i­to­rul de­cla­si­fi­cat“toc­mai despre ten­di­nțe­le glo­ba­le care, un sfert de ve­ac după „sfârși­tul is­to­ri­ei“, sunt cât se poate de pre­zen­te și au efec­te din ce în ce pro­nu­nța­te. Da­că înain­te de 1989 lucrurile erau cum­va sim­ple – două blo­curi mi­li­ta­re și po­li­ti­ce afla­te într-o cur­să –, a am­biți­i­lor și in­flue­nței, acum pei­sa­jul s-a nua­nțat: in­flue­nța ame­ri­ca­nă sca­de, au apă­rut noi su­per­pu­teri, cen­trul eco­no­mic al lu­mii se mu­tă din­pre vest spre est, iar ge­o­po­li­ti­ca a de­venit o ști­i­nță ex­trem de com­ple­xă. În ese­nță cartea este o dis­ti­la­re a ra­por­tu­lui „Ten­di­nțe Glo­ba­le 2030“, al că­rui au­tor prin­ci­pal Bur­rows este, ra­port fo­lo­sit de Ca­sa Albă, de De­par­ta­men­tul de Stat, de cel al Apă­ră­rii și cel al Se­cu­ri­tății Inter­ne. Vo­lu­mul este împă­rțit în trei mari pă­rți: „me­ga­ten­di­nțe­le“, adi­că mo­dul în care lu­mea se schim­bă, „fac­to­rii care vor afec­ta vi­i­to­rul“și „lu­mi­le alter­na­ti­ve“care ar pu­tea re­zul­ta din schim­ba­re. Punc­te­le de ve­de­re ale că­rții sunt pu­ter­nic ame­ri­ca­ni­za­te, în mod pre­vi­zi­bil da­că e să-i pri­vim ori­gi­nea și des­ti­nați­i­le, au­to­rul de­cla­rându-se din ca­pul lo­cu­lui încre­ză­tor într-o re­naște­re ame­ri­ca­nă. Dar din­co­lo de ame­ri­co­cen­tris­mul vo­lu­mu­lui, tre­bu­ie spus că ori­ce tânăr care ia lu­mea în pi­ept, ori­ce

Fma­tur in­te­re­sat de vi­i­to­rul co­pi­i­lor săi, ori­ce po­li­ti­cian care vrea să des­chi­dă gu­ra cu fo­los pentru că își ia ro­lul în se­ri­os, prac­tic ori­ce om mo­dern și co­nec­tat ar tre­bui să răs­foia­că „Vi­i­to­rul de­cla­si­fi­cat“, in­di­fe­rent da­că este sau nu de acord cu opi­ni­i­le au­to­ru­lui. Iar ten­di­nțe­le lui Bur­rows nu sunt chiar co­mu­ne, de la Pu­te­rea lui 1, adi­că mo­dul în care re­vo­luția teh­no­lo­gi­că a am­pli­fi­cat pu­te­rea și in­flue­nța in­di­vi­du­lui până la di­fu­zia din ce în ce mai ma­re a pu­te­rii, fie că vor­bim de între­a­ga pla­ne­ta (ve­zi tran­sfor­ma­rea G7 în G20) fie că vor­bim de sta­te lua­te in­di­vi­dual. O altă ten­di­nță care va mar­ca pro­fund vi­i­to­rul ome­ni­rii este cea tra­sa­tă de schim­bă­ri­le teh­no­lo­gi­ce, de na­no sau bi­o­teh­no­lo­gii, de im­pri­ma­rea 3D, de in­te­li­ge­nța ar­ti­fi­cia­lă sau de ro­bo­ti­că, cum nu pot fi ig­no­ra­te nici schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, dar pu­se în con­text, de exem­plu com­pe­tiția pentru re­sur­se de ge­nul apei sau evo­luția prețu­ri­lor ali­men­te­lor și ma­te­ri­i­lor pri­me. Și nu tre­bu­i­esc ui­ta­te nici ten­di­nțe­le pur ge­o­po­li­ti­ce – de exem­plu cele două mari sem­ne de între­ba­re ale lu­mii ac­tua­le, care se nu­mesc Chi­na și Rusia. „Vi­i­to­rul de­cla­si­fi­cat“nu este o car­te op­ti­mis­tă, dar nici pe­si­mis­tă, iar me­sa­jul este cât se poate de sim­plu – gândiți și acți­o­nați astă­zi pentru un mâi­ne mai bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.