NOUL BUTOI CU PULBERE AL LU­MII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

utoi­ul cu pulbere al Asi­ei“de Ro­bert D Ka­plan se le­a­gă di­rect de „Me­ga­ten­di­nțe­le“lui Mat­hew Bur­rows, pe care toc­mai am pre­zen­tat-o, pentru că am­be­le vo­lu­me vor­besc despre vi­i­tor, așa cum îl tra­se­a­ză pre­zen­tul. Te­o­ria lui Ka­plan este sim­plă: așa cum Bal­ca­nii erau vă­zuți, la începutul se­co­lu­lui XX, ca bu­toi­ul de pulbere al Eu­ro­pei (iar Europa era lu­mea atunci!), pentru că erau zo­na stra­te­gi­că în care se con­frun­tau ma­ri­le pu­teri po­li­ti­ce ale lu­mii, dar și ma­ri­le re­li­gii, și prin care tre­ce­au ma­ri­le ru­te co­mer­cia­le ale vre­mii, tot așa Ma­rea Chinei de Sud este acum o sur­să de con­flict.

O sur­să de con­flict cu mari re­zer­ve ener­ge­ti­ce, cu dis­pu­te te­ri­to­ria­le, cu ru­te in­ves­tiți­o­na­le în va­loa­re de mii de miliarde de dolari și cu ru­te de măr­furi în va­loa­re de alte mii de miliarde, ma­rea în cau­ză adu­nă am­biți­i­le unor zo­ne și ale unor sta­te care încep acum să își joa­ce că­rți­le la ma­sa ge­o­po­li­ti­clui mon­dial: nu atât Chi­na, de­ja con­sfi­nți­tă drept ma­re pu­te­re, cât Vi­et­nam, Ma­lai­e­zia, Sin­ga­po­re sau Fi­li­pi­ne. Ka­plan a scris până acum 16 că­rți de po­li­ti­că ex­ter­nă și că­lă­to­rii și a fost de­sem­nat de Fo­reign Po­li­cy, în 2011, prin­tre „pri­mii 100 de gândi­tori ai lu­mii“; este edi­tor al pu­bli­cați­ei The Atlan­tic și a fost ana­list po­li­tic al Strat­for, age­nția de in­for­mații înfi­i­nța­tă de Ge­or­ge Fri­ed­man.

„Bu­toi­ul de pulbere al Asi­ei“nu este un sim­plu vo­lum de po­li­ti­că in­ter­nați­o­na­lă, ci o le­cție de ana­li­ză ge­o­po­li­ti­că: fă­ră par­ti­za­na­te, fă­ră abor­dări de ge­nul „asta nu se va întâmpla ni­ci­o­da­tă“, ba­za­tă pe cu­noaște­re și re­a­lism. Ni­mic nu ilus­tre­a­ză mai bi­ne do­ri­nța vi­et­na­me­zi­lor de a ju­ca un rol ma­jor în zo­nă de­cât achi­ziți­o­na­rea a șa­se sub­ma­ri­ne de ul­ti­mă ge­ne­rație, din cla­sa aKi­lo, de la ruși.

Un ex­pert oc­ci­den­tal în apă­ra­re mi-a spus că tras­nza­cția nu are sens. «Vi­et­na­me­zii or să ai­bă șo­cul vi­eții lor atunci când or să des­co­pe­re cât cos­tă sub­ma­ri­ne­le astea numai ca să le me­nții în sta­re de fun­cți­o­na­re». Mai mult de­cât atât, vi­et­na­me­zii vor fi ne­voiți să an­tre­ne­ze tot atâtea echi­pa­je pentru ele, ce­ea ce va du­ra o ge­ne­rație“„Ca să con­tra­ca­re­ze sub­ma­ri­ne­le chi­ne­zești, ar fi scă­pat mai ief­tin da­că se con­cen­trau pe răz­boi­ul an­ti­sub­ma­rin și pe apă­ra­rea de coas­tă. Evi­dent, vi­et­na­me­zii au cumpărat sub­ma­ri­ne­le ca pe

Bniște mărci ale pres­ti­gi­u­lui, ca să de­mon­stre­ze că «vor­bim se­ri­os»“un scurt ci­tat despre ce­ea ce va să zi­că ge­o­po­li­ti­ca ac­tua­lă și despre ce poate de­ve­ni întin­de­rea de apă dintre Vi­et­man, Fi­li­pi­ne, Chi­na și Ma­lai­e­zia. De ci­tit mu­sai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.