CUM S -ŢI CAUŢI CAS CU ELICOPTERUL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

iște ima­gini fru­moa­se și o plim­ba­re pe pro­pri­e­ta­te nu mai sunt de ajuns în a-i atra­ge pe cei aflați în cău­ta­rea unei pro­pri­e­tăți de lux, age­nții imo­bi­liari fi­ind ne­voiți să vi­nă cu idei noi.

Pentru a-i im­pre­si­o­na, în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii aceștia au înce­put să-i du­că la vi­zi­o­na­re cu elicopterul pe po­te­nția­lii cum­pă­ră­tori care do­resc să achi­ziți­o­ne­ze o pro­pri­e­ta­te în va­loa­re de cel puțin un mi­li­on de dolari, unii dintre age­nți având ei înșiși bre­vet de pi­lot.

Pe lângă fap­tul că se evi­tă aglo­me­rația de pe șo­se­le sau obo­se­a­la unui tur la pas, vi­zi­o­na­rea din eli­cop­ter are și alte avan­ta­je, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. În ca­zul în care se do­rește achi­ziți­o­na­rea unui apar­ta­ment si­tuat la eta­je­le su­pe­ri­oa­re ale unei clă­diri, po­te­nția­lul cli­ent poate fi dus până la ni­ve­lul aces­tu­ia pentru ca să-și dea se­a­ma cam ce pri­ve­liște ar avea de la fe­re­as­tră. În ca­zul unei ca­se, din eli­cop­ter se poate ve­dea toa­tă cur­tea sau do­me­ni­ul, se poate ve­ri­fi­ca da­că o lo­cu­i­nță pro­mo­va­tă ca fe­ri­tă de ochii cu­ri­oși­lor chiar așa și este, iar cum­pă­ră­to­rii își pot da se­a­ma cam ce și de un­de ar pu­tea ve­dea un pa­pa­raz­zo înar­mat cu un apa­rat fo­to cu te­le­o­bi­ec­tiv să­nă­tos.

Tot din eli­cop­ter se ve­de și da­că la ca­se­le de la ma­lul mă­rii bu­ca­ta de pla­jă din drep­tul lor poate fi fo­lo­si­tă per­ma­nent sau este aco­pe­ri­tă des de ape, se pot stu­dia atent ran­ch-uri­le care se întind pe su­pra­fețe foar­te mari de te­ren și, de ase­me­nea, se pot des­co­peri pro­pri­e­tăți nes­coa­se la vânza­re, dar pentru care cei in­te­re­sați pot face o ofer­tă.

Ta­ri­ful zbo­ru­lui cu elicopterul îl achi­tă fie age­nția, fie cli­en­tul, care în une­le ca­zuri are o asi­gu­ra­re de viață ce nu îi per­mi­te să zboa­re cu eli­cop­te­re cu un sin­gur mo­tor, tre­bu­ind să i se pu­nă la dis­po­ziție une­le mai pu­ter­ni­ce ori do­rește să ia și fa­mi­lia sau pri­e­te­nii cu el la vi­zi­o­na­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.