HITCHCOCK PE ACOPERIȘUL FIERBINTE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În do­rin­ţa de a-și înfru­mu­se­ţa spa­ţi­ul de pe aco­pe­riș, Mu­zeul Me­tro­po­li­tan de Artă din New York a ape­lat la o ar­tis­tă bri­ta­ni­că re­nu­mi­tă, Cor­ne­lia Par­ker. Lu­cra­rea cre­a­tă de ace­as­ta și in­sta­la­tă pe acoperișul in­sti­tu­ţi­ei, de­nu­mi­tă „Tran­si­ti­o­nal Object (Psy­choBarn)“, este in­spi­ra­tă atât de ta­blo­u­ri­le unui cu­nos­cut ar­tist ame­ri­can, Edward Hop­per, care pic­ta în spe­cial ca­se și ham­ba­re roșii, cât și de ca­sa Ba­tes din fil­mul lui Alfred Hitchcock „Psy­cho”, fi­ind de fapt o co­pie la sca­ră mai mi­că a aces­teia din ur­mă. Pe când cău­ta o te­mă pentru lu­cra­rea de pe acoperișul Mu­zeu­lui Me­tro­po­li­tan, ar­tis­ta a stu­diat mai mul­te ta­blo­uri ale lui Hop­per, con­sta­tând că și Hitchcock se in­spi­ra­se pentru ce­le­bra ca­să din „Psy­cho” din­tr-o ase­mea pic­tu­ră, iar pentru a con­strui co­pia aces­teia a fo­lo­sit ma­te­ria­lul pro­venit de la un ham­bar roșu tra­di­ţi­o­nal care a fost de­mo­lat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.