ARTA PE ROŢI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Un au­to­buz pe care scrie „Cul­tu­run­ners” se plim­bă de mai bi­ne de un an și ju­mă­ta­te prin Sta­te­le Uni­te, având mi­si­u­nea de a aduce ar­tiști din Ori­en­tul Mij­lo­ciu în fa­ţa ame­ri­ca­ni­lor, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Tur­neul Cul­tu­run­ners, pro­gra­mat să du­re­ze trei ani, a por­nit de la Ho­us­ton, fi­ind ini­ţiat de ar­tis­tul Step­hen Sta­ple­ton, co­fon­da­tor al or­ga­ni­za­ţi­ei Edge of Ara­bia. Artiștii par­ti­ci­pan­ţi la program pro­vin din Tur­cia, Ara­bia Sau­di­tă, Iran sau Irak, dar nu numai, iar ac­ti­vi­tă­ţi­le lor pre­su­pun fie ex­po­zi­ţii tem­po­ra­re și alte eveni­men­te, fie gă­si­tul de sur­se de in­spi­ra­ţie pentru lu­crări vi­i­toa­re, sco­pul ini­ţia­ti­vei fi­ind ace­la de a-i fa­mi­lia­ri­za pe ame­ri­cani cu di­fe­ri­te­le as­pec­te ale ar­tei din spa­ţi­ul is­la­mic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.