MI SE PARE CĂ AM ÎNGROPAT PREA REPEDE, CA SOCIETATE, EȘECUL CALIFICĂRII LA OLIMPIADĂ A ECHIPELOR DE GIMNASTICĂ. ȘI AM TRECUT PREA REPEDE PES­TE: GOOGLE NEWS ÎMI SCOATE TREI PAGINI DE REZULTATE LA ȘTIRILE ȘI COMENTARIILE PE TE­MĂ, ÎN TIMP CE EDIŢIA AME­RI­CA­NĂ

Business Magazin (Romania) - - // CIFRE -

ele mai mul­te re­a­cții sunt, pe plan lo­cal, de ge­nul „nu este ca­zul să cău­tăm vi­no­vați, echi­pa și an­tre­no­rii au fă­cut tot ce au pu­tut“și pot fi de acord numai în par­te cu un ast­fel de îndemn. Nu am ni­cio îndoia­lă că echi­pa și an­tre­no­rii au fă­cut tot ce au pu­tut, dar asta nu spa­lă din vi­ni­le care nu pot fi tre­cu­te cu ve­de­rea. Gim­nas­ti­ca ne-a scos în lu­me și alt­fel de­cât ca ța­ră a ne­bu­ni­ei lui Ce­aușes­cu și eram și atunci și sun­tem și acum da­tori să cău­tăm să re­pa­răm ce se poate re­pa­ra. Nu, nu este eșecul echi­pei, dar ește eșecul di­ri­gu­i­to­ri­lor care tre­bu­ia să pre­va­dă și să acți­o­ne­ze și nu să aștep­te, cu fa­ta­li­ta­te mi­o­ri­ti­că, să se întâmple. Mi­nis­trul de re­sort nu tre­bu­ie să vi­nă și să îmi spu­nă care este si­tuația și că avem de-a face cu un de­zas­tru, ci tre­bu­ia să ana­li­ze­ze din timp da­te­le și aver­tis­men­te­le și să acți­o­ne­ze, să ce­a­ră so­luții și să im­pu­nă mă­suri. Nu cred că este mu­sai pro­ble­ma doam­nei Li­pă, veni­tă la mi­nis­ter de puți­ne luni, dar a tu­tu­ror mi­niștri­lor care s-au ocu­pat de sport până acum este, cu si­gu­ra­nță. Și da­că tot am vor­bit de mi­niștri, să-i po­me­nim pe toți cei care, din 1992 încoa­ce, s-au ocu­pat de spor­tul ro­mânesc: Ghe­or­ghe Ange­les­cu, Ale­xan­dru Mi­ro­nov, Mi­hai-So­rin Stă­nes­cu, Crin Anto­nes­cu, Ge­or­giu Gin­gă­raș, Mo­ni­ca Ia­cob-Rid­zi, Lu­mi­nița Plă­cin­tă, Că­tă­lin Ba­ba, Ioan Mang, Li­viu Pop, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, Ni­co­lae Bă­ni­ci­oiu, Ga­bri­e­la Sza­bo. Să re­mar­căm că gu­ver­ne­le Tă­ri­ce­a­nu, în pe­ri­oa­da 2004 - 2008 și Boc 2 (2008 - 2009) nu au avut un mi­nis­ter de re­sort. Și să mai re­mar­căm une­le pre­ze­nțe îndârji­te, cum este a dom­nu­lui Anto­nes­cu, aflat de trei ori la con­du­ce­rea mi­nis­te­ru­lui. Sau a doam­nei Plă­cin­tă, de două ori mi­nis­tru. Și apa­riția pri­mu­lui om din sport, a Ga­bri­e­lei Sza­bo, abia în 2014. Ar fi exa­ge­rat să spun că po­li­ti­cul este de vi­nă pentru ac­tua­la sta­re a spor­tu­lui? Nu mi se pare. Și da­că la reuși­te și-or fi luat par­tea de lauri, atunci să se încar­ce și cu eșe­cu­ri­le. Și nu sunt sin­gu­rii; ce au pă­zit di­re­cți­i­le ju­dețe­ne, pre­fec­tu­ri­le, pri­ma­rii de lo­ca­li­tăți în care sunt clu­buri și șco­li de gimnastică?

CDa­că gim­nas­ti­ca ar fi fost un caz izo­lat, poate că dis­cuția nu și-ar fi avut ros­tul. Dar ne pu­tem ui­ta la ru­i­ne­le din fot­bal, la lip­sa de să­li, de pa­ti­noa­re, de com­pe­tiții de eli­tă, de să­li de an­tre­na­ment pentru ori­ce dis­ci­pli­nă veți pu­tea nu­mi. Și scli­piri pre­cum Ha­lep sau han­dba­lul sau rug­byul, sau poate reuși­te­le unui pic­tor sau ale unui al­pi­nist nu fac de­cât să întă­re­as­că sen­ti­men­tul ge­ne­ral de de­lă­sa­re.

Reuși­te­le spor­ti­ve țin de cea mai gro­za­vă chi­mie so­cia­lă, pentru că iz­bu­tesc să coa­li­ze­ze sen­ti­men­te nați­o­na­le, de mândrie și de en­tu­ziasm ca ni­mic și ni­meni altci­ne­va.

Prin­ci­pa­la he­mo­ra­gie a Ro­mâni­ei de astă­zi este cea de com­pe­te­nță. Com­pe­te­nță care să ge­ne­re­ze bu­năs­ta­re, care să se­me­ne acum și să-i la­se pe cei de pes­te un de­ce­niu să cu­le­a­gă roa­de­le. Pi­er­dem ta­len­te nu numai din mi­grație, ci și din ne­pă­sa­re și in­do­le­nță: înain­te de a înce­pe să scriu acest text, am ci­tit o ști­re care spu­ne, sim­plu, că 7 din 10 an­ga­ja­tori afirmă că este greu sau foar­te greu să gă­se­as­că an­ga­ja­tul po­tri­vit, pentru o po­ziție en­try le­vel care ne­ce­si­tă stu­dii su­pe­ri­oa­re, dar și că 42% dintre co­pi­ii de 15 ani din România sunt anal­fa­beți fun­cți­o­nal, adi­că au ur­mat o for­mă de edu­cație, pot re­pro­du­ce un text, dar nu înțe­leg co­nți­nu­tul de idei. Câte ta­len­te se pi­erd ast­fel, câți po­te­nțial oa­meni buni?

Ilus­trez cu un ta­blou al ma­es­tru­lui Ște­fan Cîlția.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.