DISNEY PENTRU OAMENI MARI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

upă ce i-a cu­ce­rit pe co­pii, Disney înce­ar­că să-i cu­ce­re­as­că și pe pă­ri­nți, că­ro­ra le-au plă­cut și pro­ba­bil le plac în con­ti­nua­re de­se­ne­le ani­ma­te sau fil­me­le cu per­so­na­je din por­to­fo­li­ul său. Aceștia nu pot fi atrași însă cu ju­că­ri­oa­re ca­re înfățișe­a­ză per­so­na­je ca Ne­mo, cu să­bii la­ser din plas­tic sau ro­chițe con­fe­cți­o­na­te din po­li­es­ter co­pia­te du­pă ce­le ale ce­le­bre­lor pri­nțe­se din de­se­ne ani­ma­te, scrie The Guar­dian, mo­tiv pentru ca­re Disney, prin di­vi­zia sa de Con­su­mer Pro­duc­ts, le-a pre­gă­tit pro­du­se mai po­tri­vi­te lor. Așa au apă­rut co­le­cții de mo­dă și de ac­ce­so­rii și de­co­rați­uni pentru ca­să, rod al unor co­la­bo­rări cu di­ve­rși cre­a­tori. Prin­tre pro­pu­ne­ri­le Disney din do­me­ni­ul mo­dei se nu­mă­ră co­le­cția de ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re și pentru pla­jă a Ti­nei Turk in­spi­ra­tă de fil­mul „Fin­ding Do­ry“(„În cău­ta­rea lui Do­ry“), co­le­cția de ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re pentru băr­bați și fe­mei re­a­li­za­tă în co­la­bo­ra­re de ma­ga­zi­nul de lux din New York Ber­gdorf Good­man și ca­sa Ken­zo a că­rei sur­să de in­spi­rație este „Jun­gle Book“(„Car­tea jun­glei“) ori cre­ați­i­le in­spi­ra­te de Min­nie Mo­u­se sem­na­te de pa­tru cre­a­tori de mo­dă chi­ne­zi. Alte nu­me mari atra­se de lu­mea Disney sunt Anya Hin­dmar­ch sau Marc Ja­cobs ori Jim­my Choo, aces­ta din ur­mă creând con­du­rii Ce­nușă­re­sei bă­tuți cu cris­ta­le Swa­rov­ski ori de­co­rați cu ele­men­te din „Răz­boi­ul ste­le­lor“și având pe tal­pă ima­gi­nea lui Lu­ke Sky­wal­ker.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.