PROPRIETAR CU CONCURS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ajun­să la mo­men­tul în ca­re do­rește să se re­tra­gă din ac­ti­vi­ta­te, Jac­qui Grant, pro­pri­e­ta­ra în vârstă de 75 de ani a unei pen­si­uni din lo­ca­li­ta­tea Ogun­qu­it din sta­tul ame­ri­can Mai­ne, își cau­tă înlo­cu­i­tor. Pen­si­u­nea Almost Ho­me Inn, pe ca­re Grant a pri­mit-o ca­dou de la fi­ul său cu ze­ce ani din ur­mă, nu va ajun­ge însă la cel ca­re ofe­ră cel mai bun preț, ci la câști­gă­to­rul unui concurs or­ga­ni­zat pentru ca ac­tua­la pro­pri­e­ta­ră să se asi­gu­re că ace­as­ta are să înca­pă pe mâini bu­ne, scrie Bos­ton Glo­be. Cum Almost Ho­me Inn a de­venit o pen­si­u­ne foar­te apre­cia­tă de tu­riștii ca­re i-au tre­cut pra­gul, cel ca­re do­rește să o preia tre­bu­ie să plă­te­as­că o ta­xă de înscri­e­re la concurs de 110 do­lari și să trimită un eseu în ca­re să ex­pli­ce de ce și-ar dori să deți­nă și ad­mi­nis­tre­ze o ase­me­nea pro­pri­e­ta­te în Mai­ne. Eseu­ri­le vor fi stu­dia­te și no­ta­te de un ju­riu for­mat din trei per­soa­ne din Ogun­qu­it și nu de Grant, iar ac­tua­la pro­pri­e­ta­ră îi va oferi con­sul­ta­nță câști­gă­to­ru­lui pentru ad­mi­nis­tra­rea afa­ce­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.