HOȚUL CA­RE ADUCE DARURI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Încu­ra­jat de or­ga­ni­za­to­rii târgu­lui de ar­tă Fri­e­ze New York, ca­re i-au îndem­nat pe par­ti­ci­pa­nți să „stri­ce rit­mul“aces­tui eveni­ment, un ar­tist mul­ti­me­dia, Da­vid Hor­vitz, a venit cu o idee năs­trușni­că. Inspi­rat de ediția an­te­ri­oa­ră a ma­ni­fes­tă­rii, la ca­re vă­zu­se mu­lți oameni bo­gați prin­tre vi­zi­ta­to­rii ca­re stă­te­au la coa­dă la in­tra­rea la ex­po­ziții și se gândi­se că un hoț de bu­zu­na­re ar fi dat lo­vi­tu­ra da­că s-ar fi gândit să ope­re­ze aco­lo, ar­tis­tul a an­ga­jat un hoț ca­re știe me­se­rie ca să-l aju­te nu să fu­re, ci să le stre­coa­re vi­zi­ta­to­ri­lor în bu­zu­nar sau în ge­an­tă mici sculp­turi în fi­e­ca­re zi a târgu­lui, fă­ră ca aceștia să-și dea se­a­ma ce se întâmplă. Mo­ti­vul aces­tei acți­uni nu îl re­pre­zin­tă însă do­ri­nța de a fa­ce un gest fru­mos, ci amu­za­men­tul pe ca­re i-l pro­voa­că su­prin­de­rea oa­me­ni­lor când gă­sesc ca­do­ul lă­sat de hoț, afir­mă or­ga­ni­za­to­rii eveni­men­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.