MODA LA MUZEU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Fas­ci­nația pe ca­re o exer­ci­tă moda asu­pra pu­bli­cu­lui larg este atât de pu­ter­ni­că încât și mu­ze­e­le înce­ar­că să pro­fi­te de ea or­ga­ni­zând ex­po­ziții te­ma­ti­ce. Prin­tre ce­le mai im­por­tan­te ast­fel de eveni­men­te, în opi­nia Wall Stre­et Jo­ur­nal, se nu­mă­ră: „Undres­sed: A Bri­ef His­to­ry of Under­we­ar“or­ga­ni­za­tă de Vic­to­ria & Albert Mu­seum de la Lon­dra, un­de vi­zi­ta­to­rii pot ve­dea cor­se­te, cri­no­li­ne, pan­ta­lo­nași cu vo­lă­nașe și alte ar­ti­co­le de len­je­rie in­ti­mă din ul­ti­mii trei su­te de ani. Mu­zeul Me­tro­po­li­tan de Ar­tă din New York a pre­gă­tit și el o ex­po­ziție in­ti­tu­la­tă „Ma­nus x Ma­chi­na: Fas­hi­on in an Age of Te­chno­lo­gy“ca­re stu­dia­ză re­lația mo­dei cu teh­no­lo­gia și dis­tin­cția din­tre pi­e­se­le lu­cra­te ma­nual și ce­le lu­cra­te de mași­nă, iar la Mu­see des Arts De­co­ra­tifs din Pa­ris se poa­te vi­zi­ta o ex­po­ziție ca­re pre­zin­tă trei se­co­le de mo­dă în 300 de pi­e­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.