CE ÎI INTERESEAZĂ PE CHINEZI?

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Inves­tiți­i­le com­pa­ni­i­lor chi­ne­zești în eco­no­mi­i­le ves­ti­ce par să ba­tă un nou re­cord în 2016: în pri­me­le șa­se săp­tă­mâni ale anu­lui, gru­pu­ri­le chi­ne­zești au anu­nțat con­trac­te po­te­nția­le de 70 de mi­liar­de de do­lari - to­tuși nu toa­te aces­te achi­ziții vor fi fi­na­li­za­te. Principalele do­me­nii ca­re îi interesează pe in­ves­tit orii chinezi sunt ener­gia, agri­cul­tu­ra și pro­du­cția de mașini și echi­pa­men­te in­dus­tria­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.