DEEP WORK

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ar­că am mai spus oda­tă: din când în când nu poți să nu fii de acord că în en­gle­ză anu­miți ter­meni su­nă mai bi­ne, mai in­te­li­gi­bil de­cât în ro­mână; este ca­zu­lui „Deep Work Ru­les for Fo­cu­sed Suc­cess in a Dis­trac­ted Wor­ld“, de Cal New­port, ca­re apa­re în ro­mânește cu ti­tlul „Con­cen­trat. Cum să pros­peri prin mun­că pro­fun­dă într-un me­diu per­tur­ba­tor“. „Deep Work“este ce­va des­tul de greu de obți­nut în zi­ua de azi, în ca­re te­le­fo­nul, smar­twat­ch-ul, lap­to­pul, com­pu­te­rul, te­le­vi­zo­rul, co­pi­ii, co­le­gii, șe­ful, ta­xi­me­tris­tul, ad­mi­nis­tra­to­rul blo­cu­lui sau ve­ci­nul cu bor­mași­nă încep să din­gu­ie/ cli­căie/vi­bre­ze/hu­ru­ie/vor­be­as­că toc­mai în mo­men­tul în ca­re vă gândiți la Cel Mai Impor­tant Lucru din Lume pentru sluj­ba voas­tră. Unii s-au re­tras în tur­nuri de fil­deș, la pro­priu sau la fi­gu­rat, pentru a munci cu spor. Alții, cum este Woo­dy Allen, au re­fu­zat bi­ne­fa­ce­ri­le teh­no­lo­gi­ei mo­der­ne: re­gi­zo­rul a fo­lo­sit de-a lun­gul a 44 de ani și 44 de fil­me doar o mași­nă de scris ne­mțe­as­că și ni­ci­un alt gad­get elec­tro­nic; un lau­re­at de pre­miu No­bel pentru fi­zi­că mun­cește atât de izo­lat, încât nu a fost de găsit nici du­pă anu­nțul de­cer­nă­rii

Pper­mi­u­lui; iar Bill Ga­tes este un fan al gad­ge­tu­ri­lor, dar de două ori pe an se re­tra­ge din lumea re­a­lă un­de­va pe ma­lul unui lac, unde ră­mâne doar cu că­rți­le și gându­ri­le sa­le. Avem câte ce­va de învățat de la fi­e­ca­re dintre aceștia, în vre­muri în ca­re ajun­gi să te com­po­rți, fie că vrei, fie că nu vrei, ca un su­fe­rind de ADHD, toc­mai pentru că vrei să răs­pun­zi te­le­fo­nu­lui, smar­twat­ch-ului, lap­to­pu­lui, com­pu­te­ru­lui, te­le­vi­zo­ru­lui, co­pi­i­lor, co­le­gi­lor, șe­fu­lui, ta­xi­me­tris­tu­lui și ad­mi­nis­tra­to­ru­lui de bloc. Cal New­port, asis­tent uni­ver­si­tar și blog­ger, înce­ar­că să vă con­vin­gă că, unu, ma­ma reuși­tei este con­cen­tra­rea și doi, înce­ar­că să vă an­tre­ne­ze min­tea și să vă tran­sfor­me obi­cei­u­ri­le pentru a atin­ge acest obi­ec­tiv. De­si­gur, asta până începe ve­ci­nul cu bor­mași­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.