G~NDIREA DE TIP CUTIE NEAGR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ată o car­te din ca­re ro­mânii ar avea ce­va de învățat: cum să re­lați­o­ne­ze, mai bi­ne și mai pro­duc­tiv, cu eșe­cul! Si­gur, se pa­re că mai toa­tă lumea, in­di­fe­rent de așe­za­rea ge­o­gra­fi­că, are o pro­ble­mă cu eșe­cul, per­ce­pându-l, mai ales în zo­na de afa­ceri, ca pe ce­va de­fi­nitv și de­fi­ni­to­riu, stig­ma­ti­zant. Cul­tu­ra lo­ca­lă am­pli­fi­că toa­te acestea, iar o cât de mi­că greșe­a­lă ajun­ge să ște­ar­gă, să fa­că să dis­pa­ră, ca prin mi­nu­ne, zeci de reuși­te; exem­ple sunt ne­nu­mă­ra­te, de la spor­ti­vi la oameni de afa­ceri sau an­tre­pre­nori ca­re s-au aflat, într-un mo­ment sau altul, într-o pe­ri­oa­dă ne­fas­tă. Mat­thew Syed, fost spor­tiv de per­for­ma­nță, ju­că­tor de te­nis de ma­să, scri­i­tor și om de te­le­vi­zi­u­ne, vor­bește des­pre re­lația omu­lui cu eșe­cul și des­pre mo­dul în ca­re pu­tem învăța din greșe­li­le pe ca­re le fa­cem. Ti­tlul se re­fe­ră la cu­nos­cu­ta cutie nea­gră a avi­oa­ne­lor, mar­to­rul ca­re reți­ne toa­te as­pec­te­le unui ac­ci­dent avia­tic și ca­re fa­ce po­si­bi­lă iden­ti­fi­ca­rea unei erori și ca­re eli­mi­nă ul­te­ri­or po­si­bi­li­ta­tea re­pe­tă­rii aci­den­tu­lui. Po­ves­tea unui avi­on ca­re s-a pră­bușit pentru că echi­pa­jul a fost așa de ocu­pat să res­pec­te pro­ce­du­ri­le încât nu a bă­gat de se­a­mă că ră­mâne fă­ră com­bus­ti­bil, po­ves­te ca­re a dus la schim­ba­rea pro­to­coa­le­lor și a me­to­de­lor de an­tre­na­ment al pi­loți­lor, este de­fi­ni­to­rie pentru car­te. Și nu este sin­gu­ra po­ves­te, pentru că nu este com­pa­nie, mare sau mi­că, sau per­soa­nă, ca­re să nu greșe­as­că: in­ven­ta­to­rul Ja­mes Dy­son, cre­a­to­rul as­pi­ra­to­ru­lui fă­ră sac, a tre­bu­it să dea greș de peste 5.000 de ori până să ajun­gă la mo­de­lul ac­tual, iar în spi­ta­le­le din Marea Bri­ta­nie unul din zece pa­ci­e­nți se stin­ge din cau­za greșe­li­lor me­di­ci­lor sau din pro­ce­du­ri­le in­sti­tuți­o­na­le. Scri­să mo­dern și înțe­sa­tă de exem­ple, da­te și idei, car­tea lui Syed este un bun duș cu apă re­ce, me­ni­tă să ne ușu­re­ze opă­re­a­la eșe­cu­lui.

I

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.