LEMN CU LEMN SE |NAL ZG~RIE-NORII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

upă sti­clă și oțel, con­struc­to­rii de clă­diri înal­te și chiar zgârie-nori se îndre­ap­tă spre un ma­te­rial tra­diți­o­nal de con­stru­cție: lem­nul. Con­si­de­rat până nu de­mult po­tri­vit mai de­gra­bă pentru ca­se, lem­nul pa­re a fi so­luția gă­si­tă de cei ca­re caută să con­stru­ias­că clă­diri cât mai puțin po­luan­te. În ul­ti­mii cinci ani, scrie CNN, au fost anu­nța­te proi­ec­te sau deja con­stru­i­te clă­diri înal­te din lemn, cum ar fi blo­cul de lo­cu­i­nțe cu zece ni­ve­luri For­te din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia, blo­cul de lo­cu­i­nțe de lux The Tre­et din Ber­gen, Nor­ve­gia, cu patru ni­ve­luri mai înalt de­cât For­te, The Cu­be din Lon­dra ori Puu­ku­ok­ka, din Jy­väsky­lä, Fin­lan­da, și ele clă­diri re­zi­de­nția­le. În Ca­na­da, cam­pu­sul din Van­co­u­ver al Uni­ver­si­tății din Co­lum­bia Bri­ta­ni­că se va îmbo­găți cu un că­min stu­de­nțesc cu 18 ni­ve­luri, și el con­stru­it din lemn. Ulti­mul proi­ect anu­nțat și to­to­da­tă cel mai am­biți­os este un zgârie-nori cu 80 de ni­ve­luri, Oak­wood To­wer, ca­re ar ur­ma să fie ri­di­cat la Lon­dra.

Pe lângă ca­pi­ta­lul de ima­gi­ne pe ca­re li-l adu­ce con­stru­i­rea unor clă­diri cât mai „ver­zi“, ar­hi­te­cții și dez­vol­ta­to­rii se simt încu­ra­jați să ia în cal­cul și alte ma­te­ria­le de­cât be­to­nul și oțe­lul de pro­gre­se­le în do­me­ni­ul pre­lu­cră­rii lem­nu­lui, ca­re au dus la apa­riția unor mo­de­le de che­res­tea foar­te re­zis­ten­tă, cum ar fi așa-nu­mi­ta CLT (che­res­tea la­mi­na­tă dis­pu­să tran­sver­sal), ce le per­mi­te să scur­te­ze tim­pul de lucru și să re­du­că tra­fi­cul pe șan­ti­er și de­ran­jul pro­dus în zo­na în ca­re se lucrează. În plus, afir­mă su­sți­nă­to­rii lem­nu­lui ca ma­te­rial mo­dern de con­stru­cții, exis­tă studii ca­re ara­tă că oa­me­nii se simt mai re­la­xații în spații re­a­li­za­te din lemn, iar pe­ri­co­lul de in­cen­dii nu este mai mare de­cât la alte ti­puri de clă­di­re din zi­ua de azi.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.