AMENAJĂRI VIRTUALE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ca să se asi­gu­re că au înțe­les bi­ne ce­ri­nțe­le cli­e­nți­lor și că aceștia și-au ex­pri­mat exact do­ri­nțe­le, înain­te să tre­a­că la tre­a­bă, companiile ca­re se ocupă de de­sign și amenajări in­te­ri­oa­re ape­le­a­ză la aju­to­rul teh­no­lo­gi­ei, fo­lo­sind ma­che­te tri­di­men­si­o­na­le re­a­li­za­te pe com­pu­ter, apli­cații pentru re­a­li­ta­te aug­men­ta­tă sau vir­tua­lă. Apli­cați­i­le pentru re­a­li­ta­te aug­men­ta­tă per­mit ce­lor in­te­re­sați să vi­zua­li­ze­ze cu aju­to­rul smar­tpho­ne-ului sau ta­ble­tei cum va ară­ta ca­sa lor mo­bi­la­tă și de­co­ra­tă su­pra­pu­nând peste ima­gi­ni­le din pre­zent ale încă­pe­ri­lor di­ver­se pi­e­se de mo­bi­li­er și de­co­rați­uni din ca­ta­loa­ge spe­cia­li­za­te, scrie New York Ti­mes. Cei ca­re au un bu­get mai mare alo­cat ame­na­jă­rii lo­cu­i­nței pot ve­dea cum ar ara­ta ca­sa lor cu aju­to­rul re­a­li­tății virtuale. Aceștia dis­cu­tă ce doresc cu fir­me spe­cia­li­za­te, cum ar fi De­co­ril­la, iar apoi pri­mesc niște oche­lari 3D ca­re se co­nec­te­a­ză la smar­tpho­ne și ast­fel vi­zua­li­ze­a­ză pro­pu­ne­ri­le de­sig­ne­ri­lor și-și dau se­a­ma da­că sunt așa cum și le-au ima­gi­nat ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.