EPOCA PUIULUI LENT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Do­ri­nța de a pu­ne pe ma­să ali­men­te cât mai să­nă­toa­se îi fa­ce pe mu­lți să se in­te­re­se­ze de con­diți­i­le de trai ale puiului sau altui ani­mal ca­re le ajun­ge în far­fu­rie, fo­rțându-i pe co­mer­cia­nții și pro­du­că­to­rii de car­ne să ia mă­suri. Du­pă ce ani de zi­le s-au stră­du­it să obți­nă pui ca­re cresc mai re­pe­de și mai mari, aceștia con­sta­tă că exis­tă su­fi­ci­e­nți oameni dis­puși să plă­te­as­că pentru car­ne pro­veni­tă de la pă­sări cres­cu­te într-un ritm mai lent și lă­sa­te să zbur­de în aer li­ber, ca­re sunt ast­fel mai gus­toa­se, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Până la apa­riția în ma­ga­zi­ne a puiului ca­re nu crește ca Făt-Fru­mos vor mai tre­ce câți­va ani însă, de­oa­re­ce tre­bu­ie re­po­pu­la­te fer­me­le de pă­sări, iar ra­se­le ca­re co­res­pund noi­lor ce­ri­nțe sunt des­tul de puți­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.