LOBBY VS. ADVOCACY

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În sens larg, lobby-ul se re­fe­ră la acți­u­nea de a influența de­ci­zia alto­ra, in­di­fe­rent da­că de­ci­zia vi­za­tă este una per­so­na­lă, a unui grup de in­di­vi­zi ori a unei so­ci­e­tăți co­mer­cia­le sau de na­tu­ră gu­ver­na­men­ta­lă. În sens res­trâns, avem de-a face cu acți­u­nea unor per­soa­ne sau gru­puri de per­soa­ne, fi­e­ca­re având in­te­re­se va­ria­te și specifice, prin care se ur­mă­rește in­flue­nța­rea de­ci­zi­i­lor lua­te la ni­vel po­li­tic. Pe de altă par­te, activitatea de advocacy ar avea ca obi­ec­tiv prin­ci­pal sen­si­bi­li­za­rea opi­ni­ei pu­bli­ce și doar in­di­rect a fac­to­ri­lor de de­ci­zie cu pri­vi­re la as­pec­te care pot afec­ta in­te­re­se pu­bli­ce. Ca ata­re, deși ac­ti­vi­tăți­le de lobby și advocacy au mul­te punc­te co­mu­ne ce vi­ze­a­ză mai ales adop­ta­rea sau mo­di­fi­ca­rea unor de­ci­zii, nor­me sau re­gle­men­tări, di­fe­re­nța fun­da­men­ta­lă din­tre ce­le do­uă ar con­sta în obi­ec­ti­vul ur­mă­rit: lobby ur­mă­rește sa­tis­fa­ce­rea unui in­te­res pri­vat (in­di­fe­rent de di­men­si­u­nea ori im­pac­tul be­ne­fi­cia­ri­lor), pe când advocacy ur­mă­rește sa­tis­fa­ce­rea unui in­te­res pu­blic (in­di­fe­rent cât de mic ar fi gru­pul be­ne­fi­cia­ri­lor).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.