SIR SUMA CHAKRABARTI,

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

56 de ani, a fost ales pentru al doi­lea man­dat con­se­cu­tiv de pa­tru ani la con­du­ce­rea Băn­cii Eu­ro­pe­ne pentru Re­con­stru­cție și Dez­vol­ta­re (BERD). Pos­tul de preșe­din­te al BERD este in­clus în jo­cul alo­că­rii de dem­ni­tăți-cheie între ma­ri­le pu­teri ale lu­mii, ală­turi de pos­tu­ri­le de con­du­ce­re ale FMI, Băn­cii Mon­dia­le sau BEI. Năs­cut în India, Chakrabarti a prins un cu­loar fa­vo­ra­bil atunci când a fost ales prima oa­ră, în 2012, la con­du­ce­rea BERD având su­sți­ne­rea Ma­rii Bri­ta­nii. El a fost al șa­se­lea preșe­din­te al BERD. Pentru con­du­ce­rea BERD a mai can­di­dat în acest an și Ma­rek Bel­ka, gu­ver­na­tor al băn­cii cen­tra­le a Po­lo­ni­ei. |nain­te de Chakrabarti, BERD a avut la con­du­ce­re trei fran­ce­zi (Jac­ques Atta­li, Jac­ques de La­ro­si­e­re, Je­an Le­mi­er­re) și doi ger­mani (Hor­st Ko­e­hler, Tho­mas Mi­row). Sir Suma Chakrabarti a stu­diat la Oxford, a fă­cut un mas­ter în politici economice de dez­vol­ta­re la Uni­ver­si­ty of Sus­sex și a lu­crat în ad­mi­nis­trația bri­ta­ni­că de la Tre­zo­re­rie până la Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei. Ale­ge­rea preșe­din­te­lui BERD s-a des­fășu­rat în ca­drul reu­ni­u­nii anua­le a BERD la Lon­dra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.