ROMÂNIA ȘI BERD

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

România a ra­ti­fi­cat Acor­dul de Înfi­i­nța­re a BERD în anul 1990, fi­ind unul din­tre mem­brii fon­da­tori ai aces­tei in­sti­tuții. În prezent, ca­pi­ta­lul sub­scris de România are va­loa­rea de 144 mil. euro, res­pec­tiv 14.407 acți­uni. Con­si­li­ul Gu­ver­na­to­ri­lor BERD este al­că­tu­it din re­pre­zen­ta­nți ai tu­tu­ror sta­te­lor mem­bre. Mi­nis­trul fi­na­nțe­lor pu­bli­ce este gu­ver­na­tor pentru România, iar gu­ver­na­to­rul Băn­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei este gu­ver­na­tor su­ple­ant. Înce­pând din anul 2011, con­sti­tue­nța din care face par­te România in­clu­de Tur­cia, Azer­baid­jan și Re­pu­bli­ca Kîrgîză. Cea mai re­cen­tă stra­te­gie de ța­ră pentru România, apro­ba­tă în sep­tem­brie 2015, pro­pu­ne ca di­re­cții de acți­u­ne pentru pe­ri­oa­da 2015-2018 ex­tin­de­rea ac­ce­su­lui la fi­na­nța­re prin sti­mu­la­rea cre­di­tă­rii și dez­vol­tă­rii pi­ețe­lor de ca­pi­tal, re­du­ce­rea dis­pa­ri­tăți­lor re­gi­o­na­le și încu­ra­ja­rea in­clu­zi­u­nii, pre­cum și ame­li­o­ra­rea com­pe­ti­ti­vi­tății în sectorul pri­vat. Până la 31 ia­nua­rie 2016, BERD a acor­dat Ro­mâni­ei un spri­jin fi­nan­ciar în su­mă cu­mu­la­tă de apro­xi­ma­tiv 7,2 mld. euro, în ca­drul a 381 de proi­ec­te, din care 62% s-au îndrep­tat că­tre sectorul pri­vat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.