VALETUL DE PIC

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

n mi­to­lo­gia că­rți­lor de joc, valetul de pi­că este, spun spe­cia­liștii, un tânăr rău­tă­ci­os, aro­gant și in­vi­di­os, care abu­ze­a­ză de încre­de­rea ori­cui, care vă va dez­vă­lui se­cre­te­le și se va alia cu ori­ci­ne vă poate face rău. În scri­i­tu­ra lui Joy­ce Ca­rol Oa­tes, „Valetul de pi­că“se­a­mă­nă cu per­so­na­jul din că­rți­le de joc, dar este, în plus, un soi de alter ego rău­voi­tor. Te­ma nu este chiar no­uă, dar toc­mai astfel de te­me, re­dun­dan­te - un băiat iu­bea o fa­tă, ero­ul care sal­ve­a­ză lu­mea, cu­i­va care are un se­cret întu­ne­cat, fețe­le dom­ni­lor Je­kyll și Hy­de - fac li­te­ra­tu­ra li­te­ra­tu­ră. Ero­ul din „Valetul de Pi­că“este Andrew Rush, scri­i­tor de ro­ma­ne po­lițis­te, apre­ciat de pu­blic și com­pa­rat cu Step­hen King, dar un King pentru gen­tle­meni; acesta este Je­kyll. Mr. Hy­de este Jack of Spa­des din ti­tlu, au­tor de ro­ma­ne ne­gre, ul­tra­vi­o­len­te – sunt ope­re­le lui Rush, sub pseu­do­nim, o față pe care Rush înce­ar­că să o ți­nă cât se poate de as­cun­să. Iar Jack of Spa­des nici nu prea este un scri­i­tor de ma­re suc­ces. Povestea se com­pli­că în mo­men­tul în care fi­i­ca lui Rush des­co­pe­ră o car­te a Va­le­tu­lui de Pi­că și o ci­tește. În ace­e­ași pe­ri­oa­dă, scri­i­to­rul este acu­zat de pla­giat, așa că avem de-a face, de­ja, cu un cu­mul de fac­tori care nu nu­mai că îi ame­ni­nță tih­ni­ta viață, ci îi dau și viață, cum­va, ami­cu­lui de pi­că.

Joy­ce Ca­rol Oa­tes a pu­bli­cat prima sa car­te în 1963 și de atunci peste 40 de vo­lu­me, pe lângă pi­e­se de te­a­tru, nu­ve­le, po­ves­tiri, po­e­zii sau tex­te de non­fi­cți­u­ne. A pre­dat li­te­ra­tu­ră și a lu­crat ca edi­tor și pu­blis­her. Este o aler­gă­toa­re pa­si­o­na­tă și pu­ne că mișca­rea îi per­mi­te să con­stru­ias­că și să re­va­dă sce­ne din că­rți­le sa­le, să înche­ge in­tri­gi și să tran­sfor­me schițe în ope­re li­te­ra­re. Este cu­nos­cu­tă drept o scri­i­toa­re pro­li­fi­că, și drept ur­ma­re au apă­rut ar­ti­co­le „...for dum­mi­es“care pre­zin­tă lis­te­le că­rți­lor de ci­tit mu­sai.

Scris la per­soa­ne­le întâi, „Valetul de pi­că“este o scri­i­tu­ră ti­pic ame­ri­ca­nă, di­rec­tă, zig­za­ga­tă, cu o su­me­de­nie de re­fe­ri­nțe cul­tu­ra­le și de tri­mi­tri ti­pi­ce unui Ero­uDeRo­ma­nScri­i­to­rLaMod ăPeCa­leSăAjun­găCa­mÎntr-oUre­che, o car­te nu­mai bu­nă pentru un we­e­kend ce­va mai ploi­os.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.