JOCURILE PRIVATIZ RII

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

xis­tă în pre­sa ro­mâneas­că și mai cu se­a­mă în pre­sa eco­no­mi­că un soi de ten­di­nță, scrii și pa­re că ai putea să spui mai mult de­cât scrii, dar ce­va te reți­ne. Am avut im­pre­sia asta ci­tind și car­tea lui Adrian N.Io­nes­cu, „Jocurile pri­va­ti­ză­rii“, apă­ru­tă la Edi­tu­ra Inte­gral. Vo­lu­mul este o re­la­ta­re per­so­na­lă a unui jur­na­list de spe­cia­li­ta­te, care a co­la­bo­rat cu pu­bli­cații im­por­tan­te din pre­sa eco­no­mi­că, o is­to­rie su­bi­ec­ti­vă a înfi­i­nță­rii și evo­luți­ei bur­sei ro­mânești pos­tre­vo­lți­o­na­re. Fi­e­ca­re ca­pi­tol are per­so­na­li­ta­tea sa și din acest punct de vedere „Jocurile pri­va­ti­ză­rii“este in­te­re­san­tă: per­so­na­je pe care le-am cunoscut, de care am ci­tit și de care am au­zit, vor­besc sau sunt po­me­ni­te în con­tex­tul is­to­ri­ei re­cen­te a pi­eței de ca­pi­tal. Ofi­cia­li ai sta­tu­lui, re­pre­zen­ta­nți ai in­sti­tuți­i­lor fi­nan­cia­re in­ter­nați­o­na­le, FMI și Băn­cii Mon­dia­le, con­sul­ta­nți, oa­meni de afaceri mai mult sau mai puțin con­tro­ver­sați, politicieni și mem­bri ai guvernelor, bro­keri, șe­fi ai bur­sei și or­ga­nis­me de con­trol și su­pra­ve­ghe­re, toți și-au gă­sit lo­cul în car­te, ală­turi de pri­va­ti­zări, lis­tări, ne­go­ci­eri sau tran­za­cții du­bi­oa­se, și, din acest punct de vedere, cred că ar fi fost ne­voie de un nu­măr mult mai ma­re de pa­gini. Au­to­rul su­bli­nia­ză o anu­me dua­li­ta­te, o anu­me ne­si­gu­ra­nță a bur­sei ro­mânești, care, deși ofe­ră, cel puțin în ace­as­tă pe­ri­oa­dă,

Eran­da­men­te de top mon­dial, a ră­mas un soi de cu­ri­o­zi­ta­te, ac­ce­si­bi­lă doar unei eli­te. De re­mar­cat apre­ci­e­rea lui Ser­giu Opres­cu, preșe­din­te­le Alpha Bank și fost preșe­din­te al Bur­sei de Va­lori: „Piața de ca­pi­tal din România a se­mă­nat cu Ci­u­le­an­dra, pe care toa­tă lu­mea o lua la dans, dar ni­meni nu o lua de ne­vas­tă. Con­form lo­gi­cii din­tr-o anu­mi­tă pe­ri­oa­dă, Bur­sa era bu­nă de ară­tat, ca să ne împău­năm cu ea, să dăm bi­ne în di­ver­se po­ze in­ter­nați­o­na­le“. Cum prea mul­te stu­dii pe te­ma ca­pi­ta­lis­mu­lui ro­mânesc pos­tre­vo­luți­o­nar nu s-au scris, car­tea lui Adrian Io­nes­cu este im­por­tan­tă pentru că unu, exis­tă și a fost scri­să, și doi, pentru că sur­prin­de ca­lei­dos­co­pic și plă­cut eta­pe ese­nția­le și in­si­de-uri din pri­me­le do­uă de­ce­nii ale pi­eței de ca­pi­tal. Un exer­cițiu pe care pre­sa ro­mâneas­că de bu­si­ness, atâta câtă mai este, ar tre­bui să-l re­pe­te, atâta cât se mai poate. De ci­tit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.