CUM S SCAPI DE O REZERVARE LA HOTEL

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

la­nu­ri­le de că­lă­to­rie pot fi da­te peste cap de eveni­men­te ne­pre­vă­zu­te, iar cei că­ro­ra li se întâmplă acest lu­cru se văd ne­voiți să re­nu­nțe la re­zer­vă­ri­le ho­te­li­e­re fă­cu­te. Cum anu­la­tul unei re­zer­vări poate însă fi di­fi­cil sau cos­ti­si­tor în fun­cție de mo­men­tul la care se face, cei aflați în ace­as­tă si­tuație au po­si­bi­li­ta­tea de a gă­si pe ci­ne­va care să o preia, scrie New York Ti­mes. Până nu de­mult, sin­gu­ra so­luție o re­pre­zen­ta si­te-ul eBay. Între timp însă au apă­rut com­pa­nii on­li­ne spe­cia­li­za­te, ca Roo­me­rTra­vel, care are bi­ro­uri la New York și Tel Aviv, și Can­ce­lon, care are se­di­ul la Bos­ton. Aces­tea cre­e­a­ză o piață se­cun­da­ră pentru re­zer­vă­ri­le ho­te­li­e­re, un­de vânză­to­rii au po­si­bi­li­ta­tea de a so­li­ci­ta ce preț do­resc, ne­fi­ind însă ga­ran­ta­tă vânza­rea. Cei care ape­le­a­ză la aces­te si­te-uri sunt încu­ra­jați să ofe­re re­du­ceri, ca să atra­gă cum­pă­ră­tori, iar în ca­zul Can­ce­lon po­te­nția­lul cum­pă­ră­tor poate face o ofer­tă mai mi­că de preț vânză­to­ru­lui. Re­zer­vă­ri­le ho­te­li­e­re ne­ram­bur­sa­bi­le scoa­se la vânza­re pe Roo­me­rTra­vel și Can­ce­lon de­vin vi­zi­bi­le și pe anu­mi­te si­te-uri de tu­rism, un­de pot fi gă­si­te de că­tre cei care cau­tă ofer­te pentru că­lă­to­rii. Expe­rții din do­me­ni­ul tu­ris­mu­lui îi aver­ti­ze­a­ză însă pe cei care au de gând să cum­pe­re o rezervare în acest mod să se asi­gu­re că s-au ope­rat mo­di­fi­că­ri­le ne­ce­sa­re tran­sfe­ru­lui, ca să nu apa­ră pro­ble­me.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.