DETECTIV ȘI BĂTĂUȘ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Acţi­u­nea co­me­di­ei „Su­per băi­e­ţi” („The Ni­ce Guys”) are loc în Los Ange­les în anii ’70, când ne­pri­ce­pu­tul detectiv par­ti­cu­lar Hol­land Mar­ch și bă­tăușul Jac­kson He­a­ly tre­bu­ie să lu­cre­ze împreu­nă pentru a re­zol­va ca­zul unei ti­ne­re dis­pă­ru­te. Inves­ti­ga­ţi­i­le lor duc, în mod sur­prin­ză­tor și com­plet neaștep­tat, spre o con­spi­ra­ţie la ni­vel po­li­tic înalt. De la star­le­te ale ci­ne­ma­to­gra­fi­ei por­no­gra­fi­ce până la asa­sini plă­ti­ţi și pro­tes­te eco­lo­gi­ce, toa­te par să ai­bă o sin­gu­ră mi­ză, greu de înţe­les pentru acești stângaci par­te­neri. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul „Su­per băi­e­ţi” îi aduce pe Ryan Gos­ling și Rus­sell Cro­we în pre­mi­e­ră pe ma­ri­le ecra­ne din 27 mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.