MODA PENTRU ELEVI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Un proi­ect de mo­di­fi­ca­re a pro­gra­mei din sis­te­mul de învăță­mânt din Marea Britanie le va per­mi­te, du­pă im­ple­men­ta­rea sa, ele­vi­lor din ul­ti­mii ani de li­ceu să-și fa­că o idee despre ce­ri­nțe­le in­dus­tri­ei mo­dei. La ore­le alo­ca­te noii dis­ci­pli­ne, scrie The Inde­pen­dent, aceștia vor învăța despre istoria cre­ați­ei de mo­dă și despre cre­a­tori im­por­ta­nți pre­cum Di­or, Chan­nel sau Vi­vi­en­ne Wes­twood, vor do­bândi cu­noști­nțe­le de ma­te­ma­ti­că ne­ce­sa­re cal­cu­lă­rii can­ti­tății de ma­te­rial pentru proi­ec­te­le lor, pre­cum și cu­noști­nțe de mar­ke­ting și bran­ding și vor fi încu­ra­jați să vi­nă cu pro­pri­i­le cre­ații, pentru ca du­pă ter­mi­na­rea li­ceu­lui să se poa­tă îndrep­ta, dacă do­resc, spre o ca­ri­e­ră în do­me­ni­ul mo­dei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.