HAINE CU CHIRIE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

so­luție la ca­re ape­le­a­ză, de re­gu­lă, cei ca­re cau­tă ți­nu­te de­o­se­bi­te de oca­zie înce­pe să de­vi­nă tot mai fo­lo­si­tă de cei ca­re cau­tă ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re de zi cu zi: închi­ria­tul de haine. Cum mul­tă lu­me nu dis­pu­ne de spați­ul ne­ce­sar păs­tră­rii unei gar­de­ro­be foar­te cu­prin­ză­toa­re sau nu do­rește să cum­pe­re haine pe ca­re să le poar­te foar­te rar și nici să um­ble mai tot tim­pul îmbră­ca­tă cu ace­lași lu­cruri ori vrea să va­dă dacă un anu­mit stil sau ac­ce­so­riu i se po­tri­vește, au apă­rut o se­rie de fir­me ca­re le ofe­ră ce­lor ca­re ape­le­a­ză la ser­vi­ci­i­le lor po­si­bi­li­ta­tea de a închi­ria ce le tre­bu­ie, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Prin­tre aces­te fir­me, ale că­ror ser­vi­cii sunt dis­po­ni­bi­le on­li­ne, se nu­mă­ră Rent the Run­way, la ca­re se pot se­lec­ta ar­ti­co­le pe ba­za unor cri­te­rii de cu­loa­re, mă­ri­me sau vârstă, Gwyn­nie Bee, unde cli­en­te­le au po­si­bi­li­ta­tea al­că­tu­i­rii unei lis­te de 25 de ar­ti­co­le de toa­tă zi­ua sau de we­e­kend din ca­re să le mar­che­ze pe ce­le pre­fe­ra­te, Le To­te, unde cli­en­te­le tre­bu­ie să răs­pun­dă la un ches­ti­o­nar și să cre­e­ze o lis­tă cu hai­ne­le și ac­ce­so­ri­i­le do­ri­te, du­pă ca­re un spe­cia­list ale­ge trei pi­e­se de îmbră­că­min­te și do­uă ac­ce­so­rii, ca­re le vor fi tri­mi­se du­pă ce-și dau apro­ba­rea, ori The Ms. Col­lec­ti­on, unde însă nu se pot ale­ge pro­du­se­le de închi­riat, ele fi­ind se­lec­ta­te de un spe­cia­list pe ba­za pro­fi­lu­lui so­li­ci­tan­tei. Aces­te ser­vi­cii fun­cți­o­nea­ză pe ba­ză de abo­na­ment lu­nar. Un alt ser­vi­ciu este Arma­ri­um, ca­re ofe­ră spre închi­ri­e­re haine și ac­ce­so­rii de la mari cre­a­tori de mo­dă sau vin­ta­ge și, spre deosebire de ce­le­lal­te, nu fun­cți­o­nea­ză pe ba­za unui abo­na­ment lu­nar, ci per­ce­pe o ta­xă de până la 20% din prețul de ma­ga­zin al pro­du­su­lui închi­riat pentru pa­tru zi­le, plus ta­xe de ex­pe­diție și pentru even­tua­le stri­că­ci­uni pro­du­se aces­tu­ia.

O

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.