VIS DE DIAMANT

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Fas­ci­nația oa­me­ni­lor pentru pi­e­tre­le preți­oa­se este ex­ploa­ta­tă din plin de ca­se­le de li­ci­tații, ca­re or­ga­ni­ze­a­ză pe­ri­o­dic li­ci­tații de­di­ca­te. Ve­de­ta unui ast­fel de eveni­ment or­ga­ni­zat de ca­sa Chris­tie’s în lu­na iunie la New York va fi un diamant al­bas­tru nu­mit Cul­li­nan Dre­am. Aces­ta este cel mai ma­re dintre ce­le pa­tru dia­man­te al­bas­tre obți­nu­te din­tr-un diamant neșle­fu­it de 122,52 ca­ra­te des­co­pe­rit în 2014 de com­pa­nia Pe­tra Dia­mon­ds la mi­na sa din Cul­li­nan, Afri­ca de Sud. Cul­li­nan Dre­am a fost eva­luat la o su­mă cu­prin­să între 23 și 29 de milioane de dolari, scrie Te­le­graph, și pro­vi­ne din ace­e­ași mi­nă din ca­re au fost ex­tra­se do­uă dintre ce­le mai ce­le­bre dia­man­te ca­re fac parte din Bi­ju­te­ri­i­le Co­roa­nei bri­ta­ni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.