25 DE SPITALE PRI­VA­TE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pia­ţa ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le pri­va­te a cres­cut mult, fi­ind unul dintre pu­ţi­ne­le do­me­nii ca­re a cres­cut chiar şi în pe­ri­oa­da de cri­ză. Acest lucru s-a da­to­rat şi fap­tu­lui că în sec­to­rul pu­blic nu au mai fost con­stru­i­te spitale sau cli­nici, iar ne­voia de servicii me­di­ca­le a fost aco­pe­ri­tă de sec­to­rul pri­vat. Spi­ta­le­le pri­va­te reu­nesc în jur de 3.000 de pa­turi, adi­că 2% din numărul to­tal de pa­turi din România. Antre­pre­no­rii ro­mâni au in­ves­tit în acest do­me­niu 200 de mi­li­oa­ne de eu­ro, adi­că aproape de do­uă ori mai mult de­cât străi­nii (120 de mi­li­oa­ne de eu­ro). Cele mai mari 25 de spitale pri­va­te din România au fost ri­di­ca­te în ur­ma unor in­ves­ti­ţii toa­le de peste 300 de mi­li­oa­ne de eu­ro, ara­tă da­te­le ZF. Cel mai ma­re proiect pri­vat re­a­li­zat de un an­tre­pre­nor ro­mân es­te cel al spi­ta­lu­lui Sanador, ca­re prin­tr-o sin­gu­ră in­ves­ti­ţie de 40 de mi­li­oa­ne de eu­ro a adus în cen­trul Ca­pi­ta­lei un spi­tal cu 400 de pa­turi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.