DRAGOSTEA MODERN

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ine­va re­mar­ca, înțe­lept, că în ge­ne­ral jur­na­liștii ar fi vrut să fie scri­i­tori și fo­to­gra­fii ar fi vrut să fie ci­neaști, iar în cazul lui Aziz Ansari co­mi­cul ar fi vrut să fie ana­list de da­te. Ace­as­ta poa­te fi una dintre ex­pli­cați­i­le fap­tu­lui că un co­mic de stand-up, cu peste 5 mi­li­oa­ne de fani pe Twit­ter și ca­re joa­că la Ma­di­son Squa­re Gar­den cu ca­sa închi­să, se alia­ză cu un pro­fe­sor de so­ci­o­lo­gie, Eric Kli­ne­berg, și scrie o car­te des­pre amor în vre­mea teh­no­lo­gi­ei.

Cei doi au ela­bo­rat un proiect am­plu de cer­ce­ta­re, au luat su­te de in­ter­vi­uri și au par­ti­ci­pat la fo­cus gru­puri în mai toa­te co­lțu­ri­le lumii. Ca un bun co­mic ce es­te, Ansari își abor­de­a­ză ci­ti­to­rul într-un mod franc – „La dra­cu’, mer­si că mi-ai cum­pă­rat car­tea. Ba­nii sunt AI MEI acum. Dar am mun­cit din greu la car­te și cred că o să îți pla­că“, iar la fi­nal va ex­cla­ma: „Ei bi­ne, GATA, am ter­mi­nat nai­bii cu car­tea! Gro­zav!“. Între cele do­uă stri­gă­te, co­mi­cul sta­bi­lește câte­va dintre re­gu­li­le ca­re stau la ba­za re­lați­i­lor mo­der­ne, de exem­plu ace­ea că unii au o re­lație mult mai strânsă cu smar­tpho­ne-ul per­so­nal de­cât cu par­te­ne­rul de viață. Iar re­la­ti­va ano­ni­mi­ta­te for­ma­tă din nic­kna­me-uri, emo­ti­coa­ne sau ava­ta­re is­că, plas­tic vor­bind, mo­nștri: de exem­plu numărul ulu­i­tor de nă­tă­răi ca­re scriu

C„me­să­je­le“, fo­lo­sesc o gră­ma­dă de „ha­ha­ha“-uri, asta când nu sunt de-a drep­tul agre­si­vi din punct de ve­de­re se­xual. Oa­me­nii au do­uă euri, cel re­al și cel vir­tual, con­chi­de, se­ri­os, co­mi­cul. Sau lip­sa de ori­gi­na­li­ta­te, de per­so­na­li­ta­te: luat sin­gur, un me­saj „Bu­nă!“poa­te pă­rea ino­fen­siv, dar da­că cinci ecra­ne de te­le­fon se vor um­ple de „Bu­nă“, „Bu­năă“, „Hei“, „Bu­nă, ce mai faci?“, „Hei“și tot așa vei înce­pe să ju­deci alt­fel spe­cia uma­nă. Pe alte me­le­a­guri po­ves­tea ca­pă­tă ac­cen­te dra­ma­ti­ce, de exem­plu fap­tul că ti­ne­rii ja­po­ne­zi se do­ve­desc din ce în ce mai mult nein­te­re­sați de re­lații, de ori­ce tip ar fi ele, pu­nând gu­ver­nul în pos­tu­ra de a fi­na­nța pro­gra­me ca­re să-i aju­te pe oa­meni să își gă­se­as­că pe­re­chea sau să tri­mi­tă ti­ne­re­lor cu­pluri bani și ca­do­uri.

Dar, din­co­lo de nea­jun­suri, de mu­tații, de euri vir­tua­le și de euri re­a­le, de me­sa­je tem­be­le și de po­tri­viri pe Tin­der, tre­bu­ie reți­nu­tă ide­ea de ba­ză că, „in­di­fe­rent de cât de mul­te opțuni ve­dem pe un ecran, ar tre­bui să nu ui­tăm că în spa­te­le lor sunt per­soa­ne re­a­le și că e de pre­fe­rat să pe­tre­cem timp de ca­li­ta­te cu oa­meni re­a­li și nu cu te­le­foa­ne­le sau lap­to­pu­ri­le noas­tre, încer­când să ve­dem da­că e cineva aco­lo“. Co­mi­cul di­xit, și nu pot de­cât să îl aprob. De ci­tit mu­sai, ca să înțe­le­gem cum es­te lu­mea și cum ar tre­bui să fie de fapt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.