ECHIPA DE ECHIPE A GENERALULUI CU PATRU STELE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

e ani buni lu­mea afa­ce­ri­lor se in­spi­ră din prac­tici mi­li­ta­re, da­că ne gândim doar la mul­te­le adap­tări ale Artei răz­boi­u­lui, scri­să de Sun Tzu sau la stra­te­gi­i­le lui Von Clau­se­witz adaptate pentru uzul echi­pe­lor ma­na­ge­ria­le, dar nu nu­mai. Ia­tă o car­te scri­să de un ins ca­re s-a re­tras din ar­ma­ta SUA ge­ne­ral cu patru stele, du­pă 35 de ani de ser­vi­ciu, ul­ti­ma fun­cție fi­ind cea de co­man­dant al fo­rțe­lor coa­liți­ei din Afga­nis­tan.

Ge­ne­ra­lul Stan­ley McChrys­tal a con­dus, pentru scri­e­rea că­rții, o echi­pă de oa­meni de bu­si­ness și de foști mi­li­tari: Tan­tum Col­lins, li­ce­nțiat în afa­ceri globale, elev al generalului, Da­vid Sil­ver­man, CEO al com­pa­ni­ei de con­sul­ta­nță în afa­ceri Cros­sle­ad, lup­tă­tor, și el, în ma­ri­na ame­ri­ca­nă, și Chriss Fus­sel, fost mem­bru al SEAL și par­te­ner la Cros­sle­ad. Din acest amal­gam de foști sol­dați și ac­tua­li oa­meni de afa­ceri a ieșit o car­te des­pre ce pot învăța or­ga­ni­zați­i­le de bu­si­ness de la mi­li­tă­rie, de im­por­ta­nța co­la­bo­ră­rii, a for­mă­rii unei sin­gu­re „echipe de echipe“ca­re să ur­mă­re­as­că un scop co­mun, des­pre ne­voia de a tran­sfe­ra adap­ta­bi­li­ta­tea și ca­pa­ci­ta­tea de co­e­zi­u­ne a echi­pe­lor mici la ni­vel ma­cro.

De alt­fel, ge­ne­ra­lul McChrys­tal apli­că în viața re­a­lă aces­te prin­ci­pii mi­li­tă­rești, în ca­drul pro­pri­ei sa­le companii de con­sul­ta­nță în le­a­der­ship și ma­na­ge­ment. El spu­ne că a

Dob­ser­vat că fo­rțe­le ar­ma­te pe ca­re le con­du­cea în Afga­nis­tan au mai mul­te în co­mun cu o com­pa­nie de top 500 ca­re înce­ar­că să lup­te cu o puz­de­rie de start-up-uri de­cât cu co­man­da­men­te­le mi­li­ta­re ale aliați­lor ca­re se lup­tau cu ne­mții în cel de-al doi­lea răz­boi mon­dial. Iar in­sur­ge­nții ave­au suc­ces nu pentru că erau mai buni tac­ti­ci­eni sau mai bi­ne an­tre­nați, ci pentru că struc­tu­ri­le lor lip­si­te de ie­rar­hii însem­nau o ma­ni­e­ră di­fe­ri­tă de a du­ce o lup­tă. Răs­pun­sul său a fost tran­sfor­ma­rea or­ga­ni­zați­ei mi­li­ta­re, ri­gi­dă și tra­diți­o­na­lis­tă, într-o echi­pă de echipe pre­dis­pu­se la co­la­bo­ra­re. Li­de­rii de bu­si­ness, spu­ne ge­ne­ra­lul, tre­bu­ie să re­nuțe la ide­ea de a con­tro­la to­tul și să se împa­ce cu ne­cu­nos­cu­tul, pe ca­re să încer­ce să-l întoar­că în fa­voa­rea lor și a or­ga­ni­zați­i­lor lor. Schim­ba­rea fun­da­men­ta­lă de ca­re vor­bește McChrys­tal es­te însă a schim­bă­rii ro­lu­lui li­de­ru­lui, ca­re se pu­ne în su­bor­di­nea su­bor­do­nați­lor săi, într-o ma­ni­e­ră ase­mă­nă­toa­re cu cea a ami­ra­lu­lui Nel­son, ca­re s-a tran­sfor­mat în tim­pul bă­tă­li­ei de la Tra­fal­gar într-un ofițer de in­for­mații și co­e­zi­u­ne. În mo­de­lul cla­sic su­bor­do­nații fur­ni­ze­a­ză in­for­mații și li­de­rii le pre­lu­cre­a­ză și de­cid. În mo­de­lul pro­pus de au­to­rii Echi­pei de echipe, li­de­rii fur­ni­ze­a­ză in­for­mații și su­bor­do­nații iau iniția­ti­va și sta­bi­lesc ce es­te de fă­cut. Un punct de ve­de­re ca­re ar tre­bui să vă de­ter­mi­ne să des­chi­deți car­tea generalului cu patru stele.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.