ADOLF DASSLER

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ea mai ma­re com­pa­nie pro­du­că­toa­re de echi­pa­men­te sportive, cu afa­ceri anua­le de cir­ca 14 mi­liar­de de eu­ro, Adi­das are printre com­po­nen­te­le suc­ce­su­lui său po­ves­tea ri­va­li­tății dintre doi frați, iar fon­da­to­rul său, Adolf „Adi“Dassler, a înce­put să fa­bri­ce cu­nos­cuții pan­to­fi sport în spă­lă­to­ria ma­mei sa­le.

To­tul a înce­put în 1920, când Adi Dassler, un ciz­mar de doar 20 de ani, a înce­put să pro­du­că pro­pri­ii pan­to­fi sport cu obi­ec­ti­vul de a oferi fi­e­că­rui atlet cea mai bu­nă încă­lță­min­te pentru dis­ci­pli­na sa. Patru ani mai târziu a in­trat în afa­ce­re și fra­te­le său mai ma­re, Ru­dolf Dassler, iar împreu­nă au cre­at Fa­bri­ca de Pan­to­fi a Frați­lor Dassler (Ge­bru­der Dassler Schuh­fa­brik) cu „se­di­ul“în spă­lă­to­ria ma­mei lor. Deși au întâlnit nu­me­roa­se im­pe­di­men­te din cau­za fur­ni­ză­rii pre­ca­re de ener­gie elec­tri­că, frații Dassler au cu­nos­cut ra­pid suc­ce­sul și, înain­te de Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, au ajuns să vândă cir­ca 200.000 de pe­re­chi de pan­to­fi. La mij­lo­cul ani­lor 1930, Dassler fă­cea 30 de pe­re­chi de pan­to­fi di­fe­riți pentru 11 spor­turi, având cir­ca 100 de angajați. La Olim­pia­da de Va­ră din 1936,

Ccom­pa­nia ce­lor doi i-a asi­gu­rat ghe­te­le atle­tu­lui afro-american Jes­se Owens, ca­re ur­ma să câști­ge patru me­da­lii de aur. Eveni­men­tul a adus re­cu­noaște­re com­pa­ni­ei, ace­as­ta ur­mând să pri­me­as­că ce­reri de pan­to­fi sport din toa­tă lu­mea.

Rup­tu­ra dintre frați s-a pro­dus în tim­pul răz­boi­u­lui, când cei doi nu s-au pus de acord cu pri­vi­re la stra­te­gia fir­mei. Ru­dolf și-a des­chis o nouă fir­mă - Ru­da - ul­te­ri­or re­de­nu­mi­tă Pu­ma, iar pe 18 au­gust 1949 Adi Dassler a fon­dat Adi­das AG. Când au ho­tă­rât să se se­pa­re, în 1948, orașul s-a di­vi­zat, lo­cu­i­to­rii de­venind loia­li unu­ia sau ce­lu­i­lalt dintre prin­ci­pa­lii an­ga­ja­tori din ur­be. În scurt timp, Adi­das a de­venit o afa­ce­re mai ma­re și mai pro­fi­ta­bi­lă de­cât Pu­ma.

O ma­re greșe­a­lă a lui Ru­dolf Dassler, de ca­re fra­te­le său a pro­fi­tat din plin, a fost di­ver­ge­nța avu­tă cu an­tre­no­rul echi­pei de fot­bal ger­ma­ne. Acest lucru a per­mis com­pa­ni­ei con­cu­ren­te să spon­so­ri­ze­ze Ger­ma­nia la Cu­pa Mon­dia­lă de fot­bal din 1954, echipa câști­gând fi­na­la împo­tri­va Unga­ri­ei pur­tând ghe­te Adi­das. Vic­to­ria a adus măr­cii o pu­bli­ci­ta­te imen­să, Adi Dassler fi­ind pre­zent în toa­te zia­re­le. În pa­ra­lel, an­tre­pre­no­rul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.