CASĂ DE COLECȚIE LA LICITAȚIE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

O pro­pri­e­ta­te re­zi­de­nția­lă se poa­te vin­de fie ape­lând la o age­nție imo­bi­lia­ră, fie, și mai bi­ne, du­pă cum su­sți­ne o com­pa­nie ame­ri­ca­nă re­cent in­tra­tă în Eu­ro­pa, la licitație. Ace­as­tă com­pa­nie, nu­mi­tă Con­ci­er­ge Auc­ti­ons, se ocu­pă de sco­sul ca­se­lor la licitație, dar pro­pri­e­tăți­le de a că­ror vânza­re se ocu­pă nu sunt nici ief­ti­ne, nici vându­te de ne­voie la prețuri mai mici de­cât va­loa­rea lor, conform The Te­le­graph. Pro­pri­e­tăți­le dis­po­ni­bi­le prin in­ter­me­di­ul fir­mei cos­tă de la 2 la 20 de mi­li­oa­ne de dolari, iar pentru ele se cau­tă cum­pă­ră­tori din rândul ce­lor foar­te bo­gați ca­re nu au nea­pă­rat ne­voie de încă o casă, ci le-ar fa­ce plă­ce­re să mai cum­pe­re una pe un­de­va, ca s-o adau­ge la colecție. Ca să se asi­gu­re că pro­pri­e­tăți­le dis­po­ni­bi­le se vând re­pe­de, Con­ci­er­ge Auc­ti­ons ale­ge din­tr-o ba­ză de da­te per­soa­ne­le ca­re ar putea fi in­te­re­sa­te, pe ca­re le in­for­me­a­ză, și de ase­me­nea fa­ce mul­tă pu­bli­ci­ta­te înain­te de vânza­re, astfel încât apar re­pe­de ofer­te din di­ver­se co­lțuri ale lumii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.