ANTICHITATEA 3D

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Pentru a ușu­ra con­ser­va­rea și stu­di­ul sculp­tu­ri­lor an­ti­ce din co­le­cția sa, Ga­le­ria Uffi­zi din Flo­re­nța a por­nit un proiect de di­gi­ti­za­re a aces­to­ra în co­la­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ta­tea din India­na, scrie New York Ti­mes. Re­pre­zen­ta­nți ai aces­teia împreu­nă cu stu­de­nți înscriși la stu­dii doc­to­ra­le de pa­tri­mo­niu vir­tual de la Uni­ver­si­ta­tea din India­na vor fo­to­gra­fia co­le­cția de sta­tui gre­cești și ro­ma­ne de la ga­le­rie, pre­cum și de la Pa­la­tul Pit­ti și din Gră­di­ni­le Bo­bo­li din Flo­re­nța, du­pă ca­re vor crea mo­de­le tri­di­men­si­o­na­le de înal­tă re­zo­luție, ca­re le vor per­mi­te să obți­nă da­te des­pre co­lo­ri­tul inițial al sta­tu­i­lor și des­pre res­tau­ră­ri­le an­te­ri­oa­re efec­tua­te. Ver­si­u­ni­le di­gi­ta­le ale sculp­tu­ri­lor vor fi dis­po­ni­bi­le online și pentru pu­blic din anul 2020 și ar putea fi fo­lo­si­te și pentru a ti­pări co­pii pe im­pri­man­te 3D ca­re să fie ex­pu­se în alte in­sti­tuții mu­ze­a­le fă­ră a mai fi ne­voie să se împru­mu­te ori­gi­na­le­le de la Uffi­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.