NANOBERĂRIE CU ABONAMENT

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

De ce să te mu­lțu­mești doar să vin­zi be­rea pe ca­re o pro­duci la mi­cro­be­ră­ria pro­prie când poți să vin­zi alto­ra cele ne­ce­sa­re pentru a-și ve­dea de hobby-ul lor? O com­pa­nie bri­ta­ni­că nu de mult înfi­i­nța­tă, Ubrew, a de­cis să apli­ce ace­as­tă strategie, aju­tând astfel la cre­a­rea unei noi „spe­cii” de producător de be­re în Marea Britanie, na­no­be­ră­ria, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. |n schim­bul unui abonament lu­nar, Ubrew ofe­ră spații cu tem­pe­ra­tu­ră con­tro­la­tă, echi­pa­men­te pro­fe­si­o­na­le, in­gre­di­en­te și sfa­turi de pre­pa­ra­re a be­rii ce­lor in­te­re­sați din Lon­dra, unii dintre cli­e­nți ajun­gând chiar să tran­sfor­me pa­si­u­nea în afa­ce­re, vânzând ce­ea ce pro­duc că­tre mici ma­ga­zi­ne și lo­ca­luri. Suc­ce­sul Ubrew a fost atât de ma­re, încât fir­ma se gândește să se ex­tin­dă și la Man­ches­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.