CÂT SUNT DISPUȘI SĂ PLĂTEASCĂ ANGAJAȚII ROMÂNI PE ASIGURAREA DE SĂNĂTATE?

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Pa­che­te­le de sănătate, re­pre­zen­ta­te de asi­gu­ră­ri­le și abo­na­men­te­le me­di­ca­le, re­pre­zin­tă cel mai va­lo­ros be­ne­fi­ciu ofe­rit an­ga­jați­lor din per­spec­ti­va an­ga­ja­to­ri­lor – să­nă­ta­tea an­ga­jați­lor de­ter­mi­nă crește­rea pro­duc­ti­vi­tății. To­tuși, doar ju­mă­ta­te din­tre an­ga­ja­to­rii in­te­ro­gați de IRES la iniția­ti­va Me­tro­po­li­tan Li­fe ofe­ră acest be­ne­fi­ciu an­ga­jați­lor. Pe de altă par­te, 45% din­tre an­ga­jați sunt dis­pu­să să plătească până în 100 de lei/lu­nă pen­tru a be­ne­fi­cia de o asi­gu­ra­re de sănătate, iar 28% din­tre ei ar fi dispuși să chel­tu­ie chiar și până la 200 de lei pen­tru a se asi­gu­ra. Nu­mă­rul com­pa­ni­i­lor ca­re renunţă la abo­na­men­te în de­tri­men­tul po­li­ţe­lor de sănătate este din ce în ce mai ma­re, mi­gra­ţia la asi­gu­rări venind pe fon­dul ma­jo­ră­rii li­mi­tei de de­duc­ti­bi­li­ta­te de la 250 de eu­ro la 400 de eu­ro, atât la an­ga­ja­tor, cât şi la an­ga­jat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.