BASCHET.

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Ro­mânia va găz­dui una din gru­pe­le Cam­pi­o­na­tu­lui European Mas­cu­lin de Baschet din 2017, în Sa­la Po­li­va­len­tă din Cluj-Na­po­ca. Fin­lan­da, Isra­el şi Tur­cia vor fi gaz­de­le ce­lor­lal­te gru­pe. Fe­de­ra­ţia Ro­mână de Baschet a de­pus anul tre­cut do­sa­rul de can­di­da­tu­ră a Ro­mâni­ei pen­tru or­ga­ni­za­rea, în pre­mi­e­ră, a unei gru­pe din ca­drul Cam­pi­o­na­tu­lui European Mas­cu­lin din 2017. Sa­la din Clu­jNa­po­ca, de 7.200 de lo­curi, ar ur­ma să-şi mă­re­as­că, cel mai pro­ba­bil prin ata­şa­rea de tri­bu­ne mo­bi­le, ca­pa­ci­ta­tea până la 10.000 de lo­curi, ace­as­ta fi­ind o con­di­ţie obli­ga­to­rie pen­tru or­ga­ni­za­rea unor par­ti­de din ca­drul Eu­ro­bas­ket.

Ro­mânia va găz­dui în toam­nă, la Bu­cu­reş­ti, pri­ma edi­ţie a Cam­pi­o­na­tu­lui European de Snoo­ker, re­zer­va­tă ju­că­to­ri­lor pro­fe­si­o­niş­ti. Eveni­men­tul va avea avea loc în oc­tom­brie sau noi­em­brie 2016 şi este or­ga­ni­zat de Wor­ld Snoo­ker, ace­e­a­şi in­sti­tu­ţie ca­re se ocu­pă şi de Cam­pi­o­na­tul Mon­dial de snoo­ker de la Te­a­trul Cru­ci­ble din Shef­fi­eld. Bu­cu­reş­ti­ul a fost gaz­da Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de Snoo­ker de­di­cat ju­că­to­ri­lor sub 21 de ani, ce s-a dis­pu­tat în pe­ri­oa­da 17-26 iu­lie 2015, la ho­tel Ca­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.