ECHILIBRUL |NTRE CORP I MINTE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

xis­tă o ca­te­go­rie im­por­tan­tă de oa­meni pen­tru ca­re fap­tul că Amy Cud­dy a ți­nut să dez­vol­te al doi­lea cel mai vi­zi­o­nat dis­curs pe si­te-ul TED înse­am­nă foar­te mult. Spe­e­ch-ul pro­fe­soa­rei de psi­ho­lo­gie de la Har­vard Bu­si­ness School, vi­zi­o­nat de 34 de mi­li­oa­ne de ori, ara­tă mo­dul în ca­re sun­tem de­fi­niți și per­ce­puți de cei­la­lți în fun­cție de lim­ba­jul pro­pri­u­lui trup. În reg­nul ani­mal, ex­pre­si­i­le non­ver­ba­le ale pu­te­rii și do­mi­nați­ei țin de ex­pan­si­u­ne, su­bi­e­cții se fac mari se ex­tind, ocu­pă mult spațiu; se des­chid. Oa­me­nii pro­ce­de­a­ză la fel și când dețin pu­te­rea, dar și când se simt pu­ter­nici pe mo­ment. Când se simt fă­ră pu­te­re fac exact in­vers, se strâng tot mai mult, se fac mici. Când e vor­ba de pu­te­re, con­tra­ba­lan­săm ele­men­te­le non­ver­ba­le ale ce­lor­la­lți. Este doar un prim exer­cițiu din „Pre­ze­nță“, car­tea scri­să de Cud­dy în sia­jul dis­cur­su­lui de la TED, me­ni­tă să aju­te oa­me­nii să de­vi­nă co­nști­e­nți de sem­na­le­le tran­smi­se

Ede cor­pul lor și să-i aju­te să își con­stru­ias­că pre­ze­nțe pu­ter­ni­ce, me­ni­tă să ge­ne­re­ze res­pect și încre­de­re în pro­pria per­soa­nă. Si­gur că asta nu tre­bu­ie să se tran­sfor­me într-un soi de ka­bu­ki prost, cu per­so­na­li­tăți „răc­ni­te“și prost ju­ca­te, ci mai de­gra­bă iden­ti­fi­ca­rea căi­lor ca­re vă vor tran­sfor­ma în mod na­tu­ral într-o pre­ze­nță al­fa. Pa­re com­pli­cat și va de­ve­ni com­pli­cat da­că veți dori asta; dar da­că în tim­pul unei dis­cuții sau al unei pre­zen­tări veți adop­ta pos­tu­ri­le co­res­pun­ză­toa­re, pu­te­rea va ve­ni în mod fi­resc, însoți­tă de au­ten­ti­ci­ta­te și pa­si­u­ne. Și asta nu este tot: pu­te­rea poa­te fi ce­da­tă, in­ter­lo­cu­to­rul poa­te fi as­cul­tat cu ate­nție și asta se tra­du­ce, în ce­le din ur­mă, tot prin­tr-un câștig de pu­te­re, pen­tru că ast­fel cei­la­lți ca­pă­tă încre­de­re în noi, pot fi obți­nu­te in­for­mații uti­le și ajun­gem să-i ve­dem pe cei­la­lți ca pe niște par­te­neri po­te­nția­li. Și nu, nu com­pe­te­nța este va­lu­ta su­pre­mă în re­lații, așa cum sun­tem ten­tați să cre­dem de ce­le mai mul­te ori, ci încre­de­rea este cel mai im­por­tant fac­tor al eva­luă­ri­lor la ca­re sun­tem su­puși. Pre­ze­nța lui Amy Cud­dy este mai adâncă și mai pă­trun­ză­toa­re de­cât spe­e­ch-ul de la TED, în pa­gi­ni­le că­rții veți des­co­peri de exem­plu o ana­li­ză amă­nu­nți­tă a sin­dro­mu­lui im­pos­to­ru­lui, ca­re ma­ci­nă nu nu­mai oa­meni obișnuți, ci și scri­i­tori de ta­lia lui Neil Gai­man, sau des­pre ro­lul ma­gic al ha­ka în cul­tu­ra ju­că­to­ri­lor All Blac­ks. Sau, și asta sper să vă mi­nu­ne­ze, le­gă­tu­ra neaștep­ta­tă din­tre di­men­si­u­nea ecra­ne­lor și a dis­po­zi­ti­ve­lor cu ca­re lu­crați și sen­ti­men­tul de pu­te­re: cu cât ecra­nul este mai mic, cu atât mai lip­siți de fer­mi­ta­te sunt uti­li­za­to­rii; așa că de fapt smar­tpho­ne-ul, în loc să ne facă mai pro­duc­ti­vi și mai efi­ci­e­nți, ne sub­mi­nea­ză aces­te bu­ne in­te­nții. Și mai e și pos­tu­ra ace­ea co­coșa­tă pe ecran... De ci­tit mu­sai!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.