EMILIO LAVAZZA

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

mi­lio Lavazza a fost pen­tru ita­li­eni „re­ge­le” sau „ta­tăl” ca­fe­lei sau, une­ori, „Mr. Espres­so”. Ca­fe­aua ce îi poar­tă nu­me­le um­ple zeci de mi­li­oa­ne de cești în toa­te co­lțu­ri­le lu­mii, bu­si­nes­sul Lavazza înre­gis­trând o ci­fră de afa­ceri de 1,3 mi­liar­de de eu­ro în 2014.

Fi­ul unei fa­mi­lii de agri­cul­tori, Lu­i­gi Lavazza a venit pe lu­me în anul 1859, în pro­vin­cia ita­lia­nă Ales­san­dria din nor­dul Ita­li­ei, și, în câți­va zeci ani, avea să cre­e­ze o afa­ce­re cu re­nu­me mon­dial. În ti­ne­rețe, Lu­i­gi Lavazza ple­a­că la To­ri­no, un­de are mai mul­te ocu­pații, de la mun­ci­tor într-o fa­bri­că de chi­bri­turi până la vânză­tor sau sa­la­hor, timp în ca­re ur­me­a­ză și cur­suri se­ra­le. Din ba­nii obți­nuți des­chi­de pri­ma sa afa­ce­re, o dro­ghe­rie, un­de vin­de al­cool, ulei­uri, să­pu­nuri, mi­ro­de­nii și ca­fea. To­tuși, se con­si­de­ră că naște­rea măr­cii Lavazza a avut loc în 1895, când ve­chi­ul ma­ga­zin este re­des­chis în cen­trul orașu­lui To­ri­no, cu spe­ci­fic de ca­fe­nea și res­tau­rant.

Lu­i­gi Lavazza își con­ti­nuă stu­di­i­le și este atras de chi­mie; apli­că din cu­noști­nțe­le do­bândi­te în afa­ce­rea cu ca­fea. În 1897, an­tre­pre­no­rul înce­pe pro­ce­sul de pră­ji­i­re a ca­fe­lei pe cont pro­priu, ca­rac­te­ris­ti­că de ba­ză și pen­tru pro­du­cția Lavazza de astă­zi. Ele­men­tul de ori­gi­na­li­ta­te al măr­cii este dat însă de o mișca­re de am­ploa­re a lui Lu­i­gi Lavazza, ce ho­tă­răște ca în tim­pul pro­ce­su­lui de pră­ji­re să ames­te­ce boa­be de ca­li­ta­te di­fe­ri­tă și de pro­veni­e­nță di­ver­să. Așa apa­re con­cep­tul de blen­ding al ca­fe­lei – ar­ta de a com­bi­na di­fe­ri­te ti­puri de ca­fea din zo­ne ge­o­gra­fi­ce di­fe­ri­te – o tră­să­tu­ră ca­rac­te­ris­ti­că ce­lor mai mul­te din­tre pro­du­se­le sa­le. Răz­boi­ul mon­dial îl de­ter­mi­nă să schim­be lo­cația, mu­tându-se pe o altă stra­dă (Gi­u­lio Ce­sa­re), ale­ge­re ca­re s-a do­ve­dit a fi de bun au­gur pen­tru afa­ce­re. Lu­i­gi Lavazza achi­ziți­o­nea­ză în 1922 un pră­ji­tor elec­tric, apa­rat întâlnit des­tul de rar la acea vre­me și ca­re îi per­mi­te să își mă­re­as­că pro­du­cția. Trei ani mai târziu, o altă in­venție a an­tre­pre­no­ru­lui este vânza­rea ca­fe­lei am­ba­la­te într-un să­cu­leț de per­ga­min, pen­tru a-i păs­tra mai bi­ne aro­ma și par­fu­mul. În 1933, fon­da­to­rul Lavazza ce­de­a­ză acți­u­ni­le com­pa­ni­ei fi­i­lor săi, Ma­rio, Bep­pe și Pe­ri­cle, ca­re au avut res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a menține re­nu­me­le măr­cii în ur­ma răz­boi­u­lui mon­dial. Sub con­du­ce­rea lor, com­pa­nia a con­ti­nuat să se dez­vol­te, iar în 1946 a apă­rut primul lo­go al com­pa­ni­ei: un scut împă­rțit în do­uă, pe o par­te fi­ind ilus­tra­tă o ce­așcă abu­rin­dă, iar pe ce­a­lal­tă trei boa­be de ca­fea. Lavazza și-a in­ten­si­fi­cat ac­ti­vi­ta­tea de im­port; în 1948 ce­re­rea de ca­fea de pe piața ita­lia­nă a ex­plo­dat, iar vânză­ri­le com­pa­ni­ei au crescut ra­pid.

A do­ua ge­ne­rație afla­tă la con­du­ce­rea afa­ce­rii a pus, în 1979, ba­ze­le Cen­tru­lui pen­tru Cer­ce­ta­re și Stu­dii în Do­me­ni­ul Ca­fe­lei Lu­i­gi Lavazza, ca­re astă­zi este ac­tua­lul Cen­tru de Instru­i­re, cu pes­te 20 de su­cur­sa­le în între­a­ga lu­me. Du­pă 1980, com­pa­nia a început să se ex­tin­dă în străi­nă­ta­te, pri­ma fi­lia­lă fi­ind des­chi­să lângă Pa­ris; au ur­mat pașii în Ger­ma­nia, SUA, Marea Britanie, Spa­nia și Aus­tria.

EELEMENTUL DE ORI­GI­NA­LI­TA­TE AL BRANDULUI ESTE DAT DE O MIŞCARE DE AM­PLOA­RE A LUI LU­I­GI LAVAZZA, CE HOTĂRĂŞTE CA ÎN TIM­PUL PRO­CE­SU­LUI DE PRĂ­JI­RE SĂ AMES­TE­CE BOA­BE DE CA­LI­TA­TE ŞI PROVENIENŢĂ DI­FE­RI­TĂ

Du­pă 100 de ani, în 1995, com­pa­nia a ajuns la cir­ca 1.500 de an­ga­jați, cinci fa­brici și apro­xi­ma­tiv 250 de ar­ti­co­le. Pri­ma ca­fe­nea Lavazza, Ca­fe­neaua San Tom­ma­so 10, s-a des­chis în 1996, în lo­cul în ca­re Lu­i­gi Lavazza și-a des­chis afa­ce­rea la sfârși­tul se­co­lu­lui al XIX-lea.

Con­si­de­rat al șa­se­lea ju­că­tor de ca­fea pe plan mon­dial, Lavazza, ca­re a re­vo­luți­o­nat con­cep­tul de ca­fea espres­so („fă­cu­tă pe loc”), ope­re­a­ză prin­tr-o rețea pro­prie de sub­si­dia­re și dis­tri­bu­i­tori în pes­te 90 de țări și ex­por­tă apro­xi­ma­tiv 55% din pro­du­cția sa to­ta­lă. Com­pa­nia este, de ase­me­nea, primul brand ita­lian ce a pus pe piață sis­te­me de pre­gă­tit espres­so cu cap­su­le și este pre­zen­tă în toa­te seg­men­te­le de bu­si­ness: ca­fea pen­tru aca­să, seg­men­tul away from ho­me și cel al ser­vi­ci­i­lor de ca­fea pen­tru me­dii pro­fe­si­o­na­le.

Una din­tre stra­te­gi­i­le sa­le de dez­vol­ta­re in­ter­nați­o­na­lă au fost par­te­ne­ria­te­le im­por­tan­te, pre­cum ce­le cu tur­ne­e­le de Grand Slam, dar și cu lu­mea ar­tis­ti­că și cul­tu­ra­lă, prin­tre ca­re ce­le cu Mu­zeul Gug­gen­heim din New York sau Mu­sei Cinci Ve­ne­zi­eni din Ve­neția.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.