CASA DE VACAN

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

oluție ca­re le per­mi­tea ce­lor lo­viți de cri­ză să nu-și su­bți­e­ze bu­ge­tul fa­mi­li­ei, va­ca­nța la do­mi­ci­liu, cu even­tua­le de­pla­sări prin lo­ca­li­ta­te, de­vi­ne o opți­u­ne pen­tru cei ocu­pați și cu un ni­vel de veni­turi pes­te me­die.

Spre de­o­se­bi­re de cei obli­gați la un con­ce­diu aca­să, la așa-nu­mi­tul „stay­ca­ti­on“, ace­as­tă a do­ua ca­te­go­rie pre­fe­ră să cum­pe­re o ca­să de va­ca­nță în ace­lași oraș sau în zo­na me­tro­po­li­ta­nă a lo­ca­li­tății în ca­re do­mi­ci­lia­ză și să se re­la­xe­ze aco­lo, con­form Wall Stre­et Jo­ur­nal.

Ma­jo­ri­ta­tea ce­lor ca­re op­te­a­ză pen­tru o a do­ua ca­să aproa­pe de ca­să sunt per­soa­ne cu pro­fe­sii li­be­ra­le ca­re do­resc să poa­tă ajun­ge re­pe­de la lo­cul un­de lu­cre­a­ză în caz de ne­voie, su­sțin age­nți­i­le imobiliare. Un alt mo­tiv ca­re-i de­ter­mi­nă să ia o ase­me­nea de­ci­zie de achi­ziție este fap­tul că nu con­cep să piar­dă o gră­ma­dă de timp în tra­fic, timp pe ca­re alt­fel l-ar pu­tea de­di­ca re­la­xă­rii. To­to­da­tă, aces­te per­soa­ne con­si­de­ră că o schim­ba­re de pei­saj este su­fi­ci­en­tă pen­tru a se de­co­nec­ta și că pot gă­si o zo­nă din orașul în ca­re lo­cu­i­esc des­tul de di­fe­ri­tă pen­tru a le per­mi­te ace­as­tă schim­ba­re de pei­saj. În plus, cum casa de va­ca­nță e su­fi­ci­ent de aproa­pe, ajung mai des pe aco­lo. Une­ori, a do­ua lo­cu­i­nță în orașul de reșe­di­nță le per­mi­te pro­pri­e­ta­ri­lor să se bu­cu­re de schim­bă­ri­le din zo­na în ca­re se află ace­as­ta, atunci când ea tre­ce prin­tr-un pro­ces de gen­tri­fi­ca­re, de­venind o zo­nă pen­tru per­soa­ne cu un ni­vel su­pe­ri­or de veni­turi, un­de se des­chid noi ma­ga­zi­ne, ga­le­rii de ar­tă și lo­ca­luri. În ase­me­nea ca­zuri, casa de va­ca­nță se poa­te do­ve­di și o inves­tiție foar­te bună. Un alt avan­taj al ca­se­lor de va­ca­nță în ace­lași oraș cu lo­cu­i­nța prin­ci­pa­lă este că în ele pot fi ca­zați oas­peții pro­pri­e­ta­ri­lor atunci când nu mai încap în pri­ma ca­să, ori pot fi fo­lo­si­te drept bi­rou pen­tru pro­pri­e­ta­rii ca­re lu­cre­a­ză de aca­să.

SP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.