CU AR­TA LA PSIHIATRU

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ga­le­ri­i­le ex­clu­si­vis­te de ar­tă se adre­se­a­ză în ge­ne­re ce­lor foar­te bo­gați, dar sunt mo­men­te când nici aceștia nu au ac­ces la ele, da­că ar­tiștii ho­tă­răsc să ex­pu­nă în lo­curi mai puțin obișnu­i­te. Un ast­fel de spațiu ex­po­ziți­o­nal este Pho­e­nix Unit, un mic spi­tal de psi­hia­trie din Lon­dra, scrie BBC, în ca­re și-au pro­pus să ex­pu­nă un grup de ar­tiști bri­ta­nici con­tem­po­rani și fo­to­gra­fi, prin­tre ca­re și un fost co­la­bo­ra­tor al cre­a­to­ru­lui de mo­dă Ale­xan­der McQue­en. Proi­ec­tul aces­tor ar­tiști, Hos­pi­tal Rooms pre­su­pu­ne alo­ca­rea fi­e­că­ru­ia din­tre ei a unei pă­rți din Pho­e­nix Unit de a că­rui re­de­co­ra­re să se ocu­pe, pa­ci­e­nții și me­di­cii pu­tând oferi și ei su­ges­tii. Se ur­mă­rește ast­fel re­a­li­za­rea unui spațiu cât mai pro­pi­ce re­cu­pe­ră­rii pa­ci­e­nți­lor in­sti­tuți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.