JAFUL MA­GIC

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Cei patru că­lă­reți (Jes­se Ei­sen­berg, Woo­dy Har­rel­son, Da­ve Fran­co și no­u­veni­ta Liz­zy Ca­plan) se întorc, din 17 iu­nie, în „Now You See Me: Jaful per­fect 2“cu o aven­tu­ră for­mi­da­bi­lă, ri­di­când ilu­zi­o­nis­mul la un cu to­tul alt ni­vel, ca­re va cu­prin­de între­a­ga pla­ne­tă. La doar un an du­pă ce au pă­că­lit FBI-ul și au câștigat ad­mi­rația pu­bli­cu­lui cu ce­le mai spec­ta­cu­loa­se tru­curi de ma­gie, echipa se pre­gă­tește de o no­uă per­for­ma­nță ine­ga­la­bi­lă cu sco­pul de a de­mon­stra cru­zi­mea unui pe­ri­cu­los mag­nat din in­dus­tria teh­no­lo­gi­că. Ina­mi­cul lor, Wal­ter Ma­bry (Daniel Rad­clif­fe), ame­ni­nță să le dis­tru­gă re­nu­me­le, iar sin­gu­ra lor șan­să este să ră­mână cu un pas înain­tea tu­tu­ror și să pu­nă în sce­nă cea mai ma­re ilu­zie a tu­tu­ror tim­pu­ri­lor. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul „Now You See Me: Jaful per­fect 2“are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din ța­ră pe 17 iu­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.