COLECŢII DE ARTIȘTI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

rin­tre cei mai împă­ti­miți co­le­cți­o­nari de ar­tă se nu­mă­ră ar­tiștii înșiși, ca­re, după ce au cu­nos­cut suc­ce­sul, încep să adu­ne lu­crări ale con­frați­lor ca­re le-au atras ate­nția ori pi­e­se sem­na­te de artiști din alte epoci. Unii dintre ei nu se mu­lțu­mesc nu­mai cu co­le­cți­o­na­tul, ci țin să și ara­te­le pi­e­se­le afla­te în po­se­sia lor or­ga­ni­zând ex­po­ziții, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Sculp­to­rul ger­man Tho­mas Schut­te, spre exem­plu, a des­chis un mu­zeu în ca­re pu­bli­cul să poa­tă ve­dea lu­cră­ri­le sa­le și ale altor artiști la Hom­broi­ch, în apro­pi­e­re de Düssel­dorf, iar chi­ne­zul Zeng Fan­zhi are și el de gând să des­chi­dă un mu­zeu în ca­re să-și ex­pu­nă co­le­cția. Nici Da­mi­en Hir­st nu s-a lă­sat mai pre­jos, aces­ta inau­gu­rând anul trecut New­port Stre­et Gal­le­ry la Lon­dra, in­sti­tuție afla­tă de­ja la a do­ua ex­po­ziție cu lu­crări din co­le­cția sa, in­ti­tu­la­tă „Now“și de­di­ca­tă

Plui Jeff Koons. Prin­tre pi­e­se­le ex­pu­se se re­gă­sesc lu­crări re­cen­te, cum ar fi una din se­ria de cinci „Play-Doh“ori „Ba­loon Mon­key“. Spre de­o­se­bi­re de mi­liar­dari, in­ves­ti­tori sau ban­cheri, ar­tiștii nu tre­bu­ie să plă­te­as­că su­me exor­bi­tan­te pentru a-și sa­tis­fa­ce pa­si­u­nea, fi­ind su­fi­ci­ent, de mul­te ori, să fa­că schimb cu un co­leg de bra­nșă. Ide­ea de a fa­ce schimb de lu­crări nu e de­loc no­uă, is­to­ria con­sem­nând ase­me­nea tran­za­cții între Ra­fa­el și Albre­cht Dürer, Gau­gu­in și Van Go­gh ori De­gas, sau Andy War­hol și Jas­per Joh­ns și, de mul­te ori, schim­bu­ri­le sunt mai de­gra­bă mo­ti­va­te de va­loa­rea sen­ti­men­ta­lă pe ca­re o au lu­cră­ri­le, decât de va­loa­rea lor de in­ves­tiție. Unii, cum ar fi bri­ta­ni­cul Ryan Gan­der, cum­pă­ră di­ver­se pi­e­se re­a­li­za­te de artiști aflați la înce­put de drum pentru a le asi­gu­ra aces­to­ra su­sți­ne­rea fi­nan­cia­ră ne­ce­sa­ră pro­gre­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.