1)

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

CLIENTUL, |N CENTRUL ATEN IEI Ca și în of­fli­ne, clientul este cel mai im­por­tant ele­ment pentru suc­ce­sul afa­ce­rii. Un prim pas este să înțe­le­gi ci­ne este clientul, prin con­stru­cția pro­fi­lu­lui aces­tu­ia, ce cau­tă el pe in­ter­net și cum do­rește să cum­pe­re. Se pu­ne ac­cent foar­te ma­re pe ex­pe­ri­e­nța uti­li­za­to­ru­lui. Se vor­bește tot mai mult de op­ti­mi­za­rea ra­tei de con­ver­sie, care se tra­du­ce prin crearea unei ex­pe­ri­e­nțe care să fa­ci­li­te­ze in­for­ma­rea și res­pec­tiv cum­pă­ra­rea unui pro­dus sau a unui ser­vi­ciu. Mo­di­fi­că­ri­le de de­sign tre­bu­ie fă­cu­te pro­gre­siv și con­stant, în con­for­mi­ta­te cu ul­ti­me­le tren­duri. Ca și sta­tis­ti­că, mai mult de ju­mă­ta­te din tra­fi­cul de pe Goo­gle este re­a­li­zat de pe smar­tpho­ne-uri, ceea ce înse­am­nă că si­te-ul tău tre­bu­ie să fie op­ti­mi­zat și pentru te­le­foa­ne­le mo­bi­le. NU O S GENEREZI V~NZ RI F R MARKETING Pe lângă bugetul de re­a­li­za­re a ma­ga­zi­nu­lui on­li­ne sau închi­ri­e­rea unei plat­for­me e-com­mer­ce, în pla­nul de afa­ceri tre­bu­ie in­clu­se și bu­ge­te de marketing, cu obi­ec­ti­ve cât mai spe­ci­fi­ce. Înainte de lan­sa­rea ma­ga­zi­nu­lui, o să ai ne­voie să pla­ni­fici o cam­pa­nie de lan­sa­re pu­ter­ni­că și o strategie bi­ne de­fi­ni­tă. Mu­lți cli­e­nți cred că doar lan­sa­rea unui sim­plu ma­ga­zin on­li­ne le va adu­ce vânzări. Ade­vă­rul este că cei mai mu­lți au ne­voie de un plan de marketing, înce­pând de la lan­sa­rea pro­priu-zi­să, ur­ma­tă de o strategie pe so­cial me­dia, SEO, Goo­gle Adwor­ds, email marketing, afi­li­e­re, cam­pa­nii de PR ș.a.m.d. Co­mu­ni­ca­rea cu po­te­nția­lii cli­e­nți tre­bu­ie fă­cu­tă mul­ti­chan­nel, asta însem­nând că un cli­ent care a ajuns pe si­te din­tr-o cău­ta­re pe Goo­gle tre­bu­ie re­a­dus pe si­te la un timp ul­te­ri­or, fo­lo­sind un ban­ner pe Fa­ce­book sau Insta­gram și in­te­ra­cți­o­nând cu el cât mai na­tu­ral. Tot tra­fi­cul de pe si­te tre­bu­ie ana­li­zat du­pă anu­miți KPI (in­di­ca­tori de per­for­ma­nță), prin­tre care enu­me­răm: nu­mă­rul pa­gi­ni­lor vi­zi­ta­te, bo­un­ce ra­te, tim­pul pe­tre­cut pe pa­gini, sur­se­le de tra­fic, tra­seul uti­li­za­to­ri­lor, com­por­ta­men­tul pe pa­gi­na de fi­na­li­za­re a co­men­zii, cos­tul achi­ziți­ei unui cli­ent, cus­to­mer li­fe­ti­me va­lue și, poate cel mai im­por­tant, ra­ta de con­ver­sie.

|NC DEPINZI DE OAMENI LA FEL DE MULT

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.