4)

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

NU IGNOR COMPETI IA, |NS NICI NU O L SA S TE SPERIE Ma­ga­zi­ne­le mari din România, de ca­li­brul eMAG, CEL, Ele­fant, Fas­hi­o­nDays ș.a. au poate su­te de mii de uti­li­za­tori înre­gis­trați sau abo­nați la new­slet­ter, pre­cum și o ga­mă lar­gă de pro­du­se din toate domeniile. Evi­dent că este foar­te greu să te bați cu ei, însă o so­luție ar fi să mer­gi pe un do­me­niu de nișă sau în do­me­nii în care nu este foar­te ma­re com­pe­tiția. E-com­mer­ce-ul din România are încă o mu­lți­me de nișe nea­co­pe­ri­te sau cu o com­pe­tiție sla­bă, în care un an­tre­pre­nor cu un bu­get de­cent își poate fa­ce loc și se poate sta­bi­li ca li­der de piață în 1 - 3 ani. Astfel de do­me­nii au fost ce­le de flori on­li­ne, obi­ec­te de lux și bi­ju­te­rii, ac­ce­so­rii te­le­foa­ne, ju­că­rii pentru co­pii etc. În con­ti­nua­re, pe do­me­ni­ul de fas­hi­on sunt de­sig­neri care vând foar­te bi­ne da­to­ri­tă per­so­na­li­ză­rii pe ce­ri­nțe­le cli­en­tu­lui. O so­luție de par­te­ne­riat ar fi și afi­li­e­rea la mar­ket­pla­ce-uri, o prac­ti­că întâlni­tă în afa­ră, un­de ma­ga­zi­ne­le mici își vând pro­du­se­le prin in­ter­me­di­ul Ama­zon. În România, în fe­brua­rie 2016, eMAG Mar­ket­pla­ce a anu­nțat de­păși­rea ci­frei de 1.000 de ma­ga­zi­ne par­te­ne­re, aces­tea ge­ne­rând 25% din to­ta­lul vânză­ri­lor eMAG. DIFEREN IATORII SUNT |NTOTDEAUNA IMPORTAN I

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.