5)

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Tre­bu­ie să afli ce te di­fe­re­nția­ză pe ti­ne de ce­le­lal­te ze­ce ma­ga­zi­ne com­pe­ti­toa­re. Cli­e­nții pun ma­re ac­cent pe USP-uri (uni­que sel­ling pro­po­si­ti­on) și de ce­le mai mul­te ori aces­ta nu este prețul. Cei mai mu­lți do­resc ser­vi­cii de ca­li­ta­te pri­vind li­vra­rea, pla­ta și in­for­ma­rea, pre­cum și ser­vi­cii pos­tvânza­re, asam­bla­re, mon­taj, ga­ra­nție și ser­vi­ce. În ca­zul li­de­ru­lui de piață din România, eMAG, aces­ta ofe­ră li­vra­re gra­tu­i­tă, su­port 24/7, pre­cum și po­si­bi­li­ta­tea re­tur­nă­rii pro­du­su­lui în 30 de zi­le și ram­bur­sa­rea in­te­gra­lă a ba­ni­lor. Tu tre­bu­ie să sta­bi­lești care sunt USP-uri­le ma­ga­zi­nu­lui tău și să aduci un plus de va­loa­re cli­en­tu­lui tău, chiar da­că vin­zi ace­lași pro­dus.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.