CURCUBEUL DIN CAS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

cce­so­ri­i­le și de­co­rați­u­ni­le cas­ni­ce nu tre­bu­ie să fie ter­ne, con­si­de­ră de­sig­ne­rii, care nu se sfi­esc să co­boa­re cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui în ca­să, scrie The Te­le­graph. Pe lângă cur­cu­beu, se mai poar­tă de­gra­deuri și scli­piri iri­des­cen­te dis­cre­te, in­spi­ra­te de di­ver­se vi­e­tăți din na­tu­ră, du­pă cum afir­mă de­sig­ne­rii. Bri­ta­ni­cul Tom Di­xon a lan­sat o ga­mă de cor­puri de ilu­mi­nat, va­ze și sfeșni­ce, „Oil“iri­des­cen­te, având ca exem­plu pău­nii, di­ver­se mi­ne­reuri sau chiar pe­te­le de pe­trol. Cre­a­toa­rea spa­ni­o­lă Pa­tri­cia Urqu­i­o­la s-a ju­cat și ea cu mul­te din cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui și mo­dul în care obi­ec­te­le își schim­bă cu­loa­rea du­pă cum ca­de lu­mi­na în ga­ma sa Shim­mer, care i-a fost co­man­da­tă de către ca­sa ita­lia­nă Glas Ita­lia. Din ace­as­tă co­la­bo­ra­re a re­zul­tat o co­le­cție de pi­e­se de mo­bi­li­er de sti­clă care imi­tă as­pec­tul cur­cu­beu­lui. Cu­loa­rea pi­e­se­lor va­ria­ză în fun­cție de lu­mi­na exis­ten­tă în di­fe­ri­te mo­men­te ale zi­lei și ele stră­lu­cesc, proi­ec­tând la rândul lor lu­mi­na asu­pra altor obi­ec­te. Ace­e­ași ten­di­nță se re­mar­că în co­le­cția de ac­ce­so­rii pentru ca­să lan­sa­tă de Swa­rov­ski sub de­nu­mi­rea de Ate­li­er Swa­rov­ski Ho­me. Prin­tre ce­le mai re­mar­ca­bi­le pi­e­se ale aces­teia se află une­le sem­na­te de către de­sig­ne­rul lon­do­nez de ori­gi­ne spa­ni­o­lă To­mas Alon­so, o se­rie de va­ze și tă­vi con­fe­cți­o­na­te din pris­me de cris­tal astfel tăia­te și li­pi­te încât să cre­e­ze un joc al re­fra­cți­ei, pă­că­lind ochi­ul că ve­de cu­lori sau ele­men­te tran­spa­ren­te în fun­cție de un­ghi­ul din care pri­vește.

A

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.